Kereső

Támogatók

Bokrétás

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Ketesd, Alsó Füld Község
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 18
Átlag életkor 17 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Tetisu
Sat Tetis N.r 40. Com. Fildu De Jos
Jud. Salaj, România

A ketesdi Bok­ré­tás nép­tánc cso­port 2011 októ­be­ré­ben ala­kult a falu­beli fia­ta­lok rész­vé­te­lé­vel és azóta műkö­dik. A meg­ala­ku­lás­kor elsőd­le­ges szem­pont volt a már fele­désbe merülő Kalotaszeg-​Alszegi régi­ó­já­nak jel­leg­ze­tes nép­tán­cá­val való meg­is­mer­ke­dés, tanu­lása és ápo­lása, ezen kivül az eltelt hóna­pok alatt a tánc­cso­port meg­is­mer­ke­dett a kalotaszegi-​román és mező­ségi tán­cok alap­ja­i­val is. Mind­ez­idáig csu­pán Kalo­ta­szeg fal­va­i­ban lép­tünk fel illetve egy alka­lom­mal a Zilahi Kisebb­ségi Nép­tánc­ta­lál­ko­zón. A fia­ta­lok min­den eset­ben tér­ségre jel­lemző nép­vi­se­let­ben lép­nek fel ami­hez ter­mé­sze­te­sen hoz­zá­tar­to­zik a fiuk kalap­ját diszitő bok­réta, amit a lányok készi­te­nek min­den egyes kará­cso­nyi leányhivogatásra(innet ered a neve). Költ­sé­ge­in­ket nagy­részt a hetente két alka­lom­mal meg­tar­tott pró­bák során összegyűj­tött pénz­ből fede­zök.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro