Kereső

Támogatók

Zer­nye­alji Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Gelen­cei Pol­gár­mes­teri Hivatal
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bodor György Közmű­velő­dési Egye­sü­let — Ifjú­sági Terem
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 20
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527090 – Ghe­linta
Gelence Köz­ség 578 (706) Sz.
Jud. Covasna, România

Felső– Három­szék egyik leg­na­gyobb és leg­hire­sebb tele­pü­lése, Gelence köz­ség, a leg­ko­rábbi irá­sos emlék,. ami a falu nevét őrzi Gelenche for­má­ban 1539-​ből származik.

Haj­dan Gelence két rész­ből állott: Gelence pata­ká­nak jobb part­ján lévő Sza­la­dár, és a bal parti Ladia tele­pü­lésből. Kül­te­rü­leti tele­pei is vol­tak: Mikes– fűrész­te­lep, Zer­nye­te­lep és Putnatelep.Büszkén tud­hatja a tele­pü­lés magá­nak a XIII: szá­zad körül épi­tett , Európa– hirű műem­lék­temp­lo­mot, amely a Kul­tú­rá­lis Világ­örök­ség része és mond­hatni min­den sti­lus­kor­szak jegyét magán viseli.

Az elmúlt évti­ze­dek gyor­suló vál­to­zá­sai nem hagy­ták érin­tet­le­nül e gyö­nyörű köz­ség nép­ha­gyo­má­nyait sem.: meg­szűnt már nagyon rég az élő népi tánc­ha­gyo­mány, fia­tal­ja­ink még tánc­mu­lat­sá­gok alkal­má­val sem bátor­kod­tak, mivel nem ismer­ték a zene és tánc összefüggéseit.

2007-​ben egy Gelen­cén szü­le­tett és dol­gozó óvo­da­pe­da­gó­gus részt vett egy Sep­si­szent­györ­gyön szer­ve­zett Alap­fokú Nép­tán­cok­ta­tói kép­zé­sen és lát­ván ott Jánosi József nép­tánc­ku­tató és oktató elhí­va­tott­sá­gát úgy érezte, hogy hagyo­má­nya­ink átadá­sát lét­kér­dés­ként kel­lene Gelen­cén is kezelni, fel­hívni a fia­ta­lok figyel­mét a nép­tánc szép­sé­gére és közös­ség­ne­velő ere­jére. Igy kezdő­dött el a még min­dig gye­rek­cipő­ben tán­coló, de lel­kes fia­ta­lok­ból álló és egy régi telep nevét viselő Zer­nye­alji nép­tánc­együt­tes története.

Segély­ki­ál­tá­sunkra a lel­kes Pető­falvi Both László tán­co­kató oda­adó mun­ká­já­val vála­szolt és igy kerül­tek elő már több alka­lom­mal is azóta a poro­sodó szek­ré­nyek mélyén rejtőz­ködő nép­vi­se­le­tek. Az igaz, hogy a falu hatá­rán kivül még nem mua­tat­ko­zott eddig az együt­tes, hisz nem is ez volt a cél, még sok ”kemény munka” vár rájuk, de úgy érez­zük sike­rült a kiván­csi­ság mag­vát elvetni a jövő gene­rá­ció szá­mára és ez is egy óri­ási lépés­nek számít.

A reper­to­á­runk még nem túl gaz­dag (fel­csiki, nyá­rád­menti és mező­ségi tán­cok­kal pró­bál­koz­tunk) ‚nem annyira kri­ti­kus sze­mek­kel kell tekin­teni ránk, mert koránt­sem profi tánc­cso­port­ról van szó, de lel­ke­se­dé­sünk és tán­colni aka­rá­sunk pozi­tí­van értékelendő.

A tánc­cso­port­nak külö­nö­sebb finan­szi­ro­zója nincs, a gye­re­kek szü­lei vala­mint a pol­gár­mes­teri hiva­tal mini­má­lis kis segit­sé­gé­vel ten­get­jük magun­kat és sok-​sok lelkesedéssel.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro