Kereső

Támogatók

Árvácska Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Erdőcsinád
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 20
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547286 – Padureni
Str. Prin­ci­pala Nr. 191
Jud. Mures, România

1992-​ben indult az első Gyöngy­ko­szorú Nép­zene és Nép­tánc talál­kozó Erdő­csi­ná­don, Szabó Éva és Szabó György Pál kez­de­mé­nye­zé­sére, vala­mint Lukács Szi­la­mér refor­má­tus lel­kész hoz­zá­já­ru­lá­sá­val. 1992 és 2007 között évente össze­állt egy ide­ig­le­nes nép­tánc­cso­port isko­lá­sok­ból és fia­ta­lok­ból. 2010-​től állandó cso­port ala­kult 18 osz­tá­lyos gye­re­kek­ből. Jelen­leg 10 pár tán­col, nyá­rád­menti és vaj­da­szen­ti­vá­nyi tán­co­kat. Újab­ban palat­kai tán­co­kat is tanulnak.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro