Kereső

Támogatók

Für­ge­lá­bak (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Sza­bédi Für­ge­lá­bak Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szabéd
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 16
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547147 – Sabed
Sabed Nr. 176
Jud. Mures, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Sza­bédon a tánc­cso­port 2004-​ben indult, Her­man Imre és Kovács Panna okta­tók segít­sé­gé­vel. Saj­nos ez csak egy évig műkö­dött, újra­in­dult 2009-​ben 16 nagy és 30 kicsi tán­cos­sal, Csáki Csaba és neje Éva okta­tók­kal. A kis cso­port fel­csíki tánc­ren­det, a nagy cso­port mező­ségi, nyá­rád­menti és küküllő­menti román tán­co­kat tanult.

2009 novem­be­rétől újból fel­len­dült a két tánc­cso­port Far­kas Sán­dor Csaba és Kás­ler Magda okta­tók mun­kás­sága által, 2010 ápri­li­sá­ban sike­rült egy egye­sü­le­tet is beje­gyez­tetni, amely szin­tén a tánc­cso­port nevét viseli, “Sza­bédi Für­ge­lá­bak”. Az egye­sü­let fel­adata a falu min­den ifjú­sági tevé­keny­sé­gét támo­gatni, megszervezni.

A nép­tánc­cso­port két igen gaz­dag évet tud maga mögött. A nagy cso­port mező­ség kul­tú­rá­já­val ismer­ke­dett, a kis cso­port tar­so­lya nyá­rád­se­lyei, vaj­da­szen­ti­vá­nyi és nyá­rád­ma­gyar­ósi tán­cok­kal bővült.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro