Kereső

Támogatók

Bíborka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bíborka Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Marosfelfalu
Az ala­pí­tás éve 2005
Átlag életkor 22 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 547585 – Suseni
Suseni Nr. 510
Jud. Mures, România
Telefon 0265348103
Fax 0265348103
Web http://​www​.biborka​.ro/

A cso­port a helyi hagyo­má­nyok fel­tá­rása cél­já­ból ala­kult, de a fia­ta­lok érdeklő­dése tovább vitte a cso­por­tot és sok táj­egy­ség tán­cát megtanulták.

Ezek után nép­me­sét sike­rült tánc­ban és dal­ban szín­padra vinni, sok alka­lom­hoz kötődő témás tánc­já­té­ko­kat is készítünk.

A kör­nyék­beli kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyek állandó ven­dé­gei vagyunk, több meg­hí­vás­nak tet­tünk ele­get kül­föl­dön is.

A Bíborka min­den év szep­tem­ber első szom­bat­ján szer­vezi a Gyöngy­ko­szorú Néptánctalálkozót.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro