Kereső

Támogatók

Kin­cses Nép­tánc­cso­port (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Bac­ka­ma­da­ra­sért Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Backamadaras
Az ala­pí­tás éve 2002
Tagság 12
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547455 – Mada­ra­seni
Str. Prin­ci­pala Nr. 30
Jud. Mures, România

A bac­ka­ma­da­rasi Kin­cses Nép­tánc­együt­tes 2002-​ben ala­kult néhány helyi, lel­kes szülő kez­de­mé­nye­zé­sére. Mező­ségi, széki, nyá­rád­menti tán­co­kat tanul­tak Veres Kál­mán, majd Varó Huba tán­cok­ta­tók segít­sé­gé­vel. Az elmúlt 3 évben oktató nél­kül is sike­re­ket ért el a cso­port hatá­ra­in­kon innen és túl a Bac­ka­ma­da­ra­sért Egye­sü­let koor­di­ná­lá­sá­ban. Elő­re­lé­pés és öröm szá­munkra, hogy 2010 őszétől Nagy Levente Lehel tán­cok­tató segít­sé­gé­vel vaj­da­szen­ti­vá­nyi és más koreo­grá­fi­á­kat sajá­tít­hat­nak el. Fel­lép­tek már itt­hon és kül­föl­dön, helyi ren­dez­vé­nyektől kezdődően nagyobb fesz­ti­vá­lo­kon is. A falu apraja is fejlő­dik e téren, hiszen ren­del­kez­nek egy óvo­dá­sok­ból és egy kis­is­ko­lá­sok­ból álló cso­port­tal, aki Sán­dor Ildikó Zsu­zsanna tán­cok­ta­tó­tól lesik el a nép­tánc csín­ját– bínját.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro