Kereső

Támogatók

Tőzike Nép­tánc­együt­tes (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Pro Adea
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Ágya
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 40
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 317301 – Adea
Adea Nr. 210
Jud. Arad, România
Telefon 746244658
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az ágyai Tőzike tánc­cso­port 2005-​ben ala­kult, ami­kor az Olosz Lajos Álta­lá­nos Iskola tanári kara egy pályá­zat útján tizen­két lány és fiú részére meg­vá­sá­rolta az első fel­lépő ruha anya­gát. Akkor egy lel­kes nagy­mama vál­lalta az áldo­za­tos mun­kát, aki elké­szí­tette, meg­varrta a dél-​alföldi nép­vi­se­le­tet a gye­re­kek­nek, ame­lye­ket azóta is szi­ve­sen visel­nek fel­lé­pé­se­ken.

2006-​ban sike­rült egy dél-​alföldi koreo­grá­fiát meg­ta­nulni, majd sár­közi kari­ká­zót. Ezek­kel a koreo­grá­fi­ák­kal sok falu­na­pon fel­lép­tünk, és 2007-​ben fel­vette a csa­pat a TŐZIKE nevet, szim­bó­li­ku­san tük­rözve a falunk hatá­rá­ban folyó Tőz med­ré­ben nyiló kis sárga virág nevét.

Majd egy ujabb koreo­grá­fia beta­nu­lása követ­ke­zett, a szat­mári tánc­rend, aztán a palóc tánc és most a kalo­csai tánc­ren­det tán­col­juk.

A cél egy­ér­telmű: ezek a fia­ta­lok, akik két­he­tente 46 órá­ban fárad­ha­tat­la­nul gya­ko­rol­nak, tán­col­nak magyar hagyo­má­nya­in­kat őrzik, magyar iden­ti­tá­su­kat iga­zol­ják, népünk, nem­ze­tünk, falunk iránt.

Sze­re­tet­tel és oda­fi­gye­lés­sel töre­ked­nek a pon­tos­ságra, igé­nyes hoz­zá­ál­lá­suk­kal kitün­nek más magyar­lakta vidé­kek tánc­cso­port­jai közül.

A Kis Tőzike is folya­ma­to­san műkö­dik 2530 kis­di­ák­kal. Évente új koreo­grá­fi­á­val bővül a reper­to­ár­juk. Gyer­mek­népi gyer­mek­já­té­ko­kat ját­szunk, tán­co­lunk. Nagy örö­münkre szol­gál, hogy mi is ott vagyunk falu­na­po­kon a kis cso­port­tal is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro