Kereső

Támogatók

Mező­sám­sondi Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Mezősámsond
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 10
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sin­cai

Jud. Mures, România

A mező­sám­sondi tánc­cso­port 2010 őszén ala­kult, Sikó Melinda tanárnő kez­de­mé­nye­zé­sére. Első lépés­ben a falu idős adat­közlőitől meg­ta­nul­ták a saját tán­ca­i­kat, ami­vel azóta több helyen is fel­lép­tek. Később a nyá­rád­menti pol­gári ere­detű tán­co­kat, majd fel­csíki tánc­ren­det tanul­tak. Jelen­leg a felső­ma­ros­menti Magyaró tán­cait tanulják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro