Kereső

Támogatók

Porka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Mezőpanit
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 16
Átlag életkor 21 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Panet
Panit Nr. 176
Jud. Mures, România

Deák János és Júlia tanár­há­zas­pár ösz­tön­zé­sére Mező­pa­ni­ton 2004-​ben néhány fia­tal össze­fo­gá­sá­val ala­kult meg a helyi magyar kul­tu­rá­lis örök­ség megőr­zése és köz­ve­tí­tése cél­já­ból. A tánc­cso­port fel­vál­lalta a tele­pü­lés hagyo­má­nya­i­nak, nép­tánc­ö­rök­sé­gé­nek ápo­lá­sát, megőrzését.

A cso­port jelen­leg 16 tagot szám­lál. Fő célja Mező­pa­nit rég­múlt szo­ká­sa­i­nak, tán­ca­ik­nak, hagyo­má­nya­ik­nak auten­ti­kus szín­padi bemu­ta­tá­sát. Folya­ma­to­san kutatja a helyi nép­tánc, nép­da­lok, nép­vi­se­le­tek, nép­szo­ká­sok kin­cseit. A hagyo­mányőr­zés mel­lett a tánc­cso­port sze­rep­kö­rébe tar­to­zik a szín­ját­szás is, melyet szin­tén élve­zet­tel, lel­ke­se­dés­sel és oda­adás­sal űz. Továbbá cél­já­nak tekinti az idő­sebb gene­rá­ci­ó­tól átörö­költ tánc­tu­dás tovább­adá­sát, mert erre hiva­tot­tak, vala­mint arra, hogy szülő­fa­lu­juk jóhí­rét, gaz­dag hagyo­mány­kincs­tá­rát, érté­keit meg­mu­tas­sák a hatá­ron túl is és fel­lé­pé­se­ik­kel, sze­rep­lé­se­ik­kel magyar iden­ti­tá­sunk erősödjön.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro