Kereső

Támogatók

Nap­su­gár Tánc­együt­tes (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Maros­szék Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Marosvásárhely
Az ala­pí­tás éve 1995
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Tirgu Mures — Mun.

Jud. Mures, România

A maros­vá­sár­he­lyi Nap­su­gár Nép­tánc­együt­test 1995-​ben ala­pí­totta Füzesi Albert, aki jelen­leg is vezetője, okta­tója a cso­port­nak Len­gyel Ildikó és Füzesi Tímea­vál együtt.

Az együt­tes a Maros­szék Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let kere­té­ben és a Maros Művész­együt­tes után­pót­lás cso­port­ja­ként műkö­dik. Romá­ni­á­ban nincs tán­cos­kép­zés az isko­lá­ban, ezért a hiva­tá­sos tán­cos­ne­ve­lést is fel­adat­nak tekin­tik. Az évek folya­mán a Nap­su­gár tag­jai közül 18 lépett a hiva­tá­sos tán­co­sok közé. Nya­ranta szak­mai tábo­ro­kat szer­vez­nek, kará­cso­nyi, far­sangi, egész estét betöltő műso­ro­kat mutat­nak be.

Jelen­leg a Nap­su­gár Tánc­együt­tes­ben 3 gene­rá­ci­ó­ban, közel 100 gye­rek és fia­tal táncol.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro