Kereső

Támogatók

Liliom

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Ákos
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 30
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447005 – Acis
Miha­ieni Nr. 232
Jud. Satu-​Mare, România

A cso­port 2008-​ban ala­kult. Kez­de­tek­ben helyi fel­ké­szítő tanár fog­lal­ko­zott velük. A vise­le­te­ket szülői hoz­zá­já­ru­lás­ból készít­tet­ték. 2009-​től két cso­port­ban dol­goz­nak, haladó és kezdő cso­port­tal. A cso­port részt vesz a Madisz által szer­ve­zett tánc­há­zak­ban. A tán­co­sok­kal két hiva­tá­sos tán­cos fog­lal­ko­zik két­he­tente. Az okta­tók jut­ta­tá­sát a Madisz fedezte pályá­zati pén­zek­ből. A gye­re­kek fel­lép­nek a helyi közös­ség rendezvényein.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro