Kereső

Támogatók

Rozsmalint

A jogi kép­vi­selő neve Petri Mor Szak­is­kola Bogdánd
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Petri Mor Sza­kis­loa Bogdánd
Az ala­pí­tás éve 1976
Tagság 50
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447060 – Bog­dana
Bog­dand 319
Jud. Salaj, România
Telefon 0261828203
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Rozs­ma­lint nép­tánc­cso­port 1976-​ban ala­kult, nép­tán­cot ked­velő felnőt­tek­ből. A cso­port szárnyra kapott, s hír­ne­vük elju­tott a hatá­ron túlra, abban a kor­ban, ami­kor a hatá­rok zárva vol­tak előt­tük. Az évek során a cso­port szám­ta­lan­szor meg­újult, jelen­legi for­má­ját 2014-​ben kapta. Akkor vette át az irá­nyí­tást 3 lel­kes tan­ügyi dol­gozó: Balogh Raluca, Deb­reni Noémi és Kürti Ildikó Csilla, a cso­port okta­tá­sát pedig Kása Zsolt és Kása Melinda nép­tán­cok­ta­tók. Három cso­port­ban tör­té­nik az okta­tás ovo­dá­tól közép­is­ko­láig, több mint 50 gye­rek­kel. Szi­lágy­sági, szat­mári, mold­vai, fel­csiki tán­co­kat tanul­tak a gye­re­kek, s most ismer­ked­nek a mező­ségi tánc lépé­se­i­vel. A cso­port, együtt a lel­kes szülői közös­ség­gel, szü­reti fel­vo­nu­lást és bált szer­vez min­den évben. Három éve csat­la­koz­tunk a tánc­ház moz­ga­lom­hoz, s min­den év augusz­tu­sá­ban meg­ren­de­zésre kerül a megye nép­tán­co­sait összegyűjtő ese­mény. A cso­port fel­lép köz­ségi és megyei ren­dez­vé­nye­ken, s már a hatá­ron túl is meg­mu­tat­hatta, milyen az igazi szi­lágy­sági vir­tus. Büsz­kék vagyunk rá, hogy két évben is elhozta a cso­port az első díjat a Szat­már megyé­ben meg­ren­de­zésre kerülő Hagyo­mány­örzők Ver­se­nyéről.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro