Kereső

Támogatók

Rozsmalint

A jogi kép­vi­selő neve Petri Mor Szak­is­kola Bogdánd
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Petri Mor Sza­kis­loa Bogdánd
Az ala­pí­tás éve 2002
Tagság 26
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447060 – Bog­dana
Bog­dand 319
Jud. Salaj, România
Telefon 0261828203
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Bog­dán­don 1976-​ban ala­kult meg a Rozs­ma­lint nép­tánc­cso­port a rosszem­lékű Meg­ének­lünk Romá­nia fesz­ti­vá­lon való köte­lező rész­vé­tel miatt. Az akkori taní­tó­néni, Már­kus Erzsé­bet toborzó mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként gyűl­tek össze közép­korú házas­pá­rok és úgy dön­töt­tek, ha már köte­lező, akkor ők részt vesz­nek, de legyen valami ere­deti, amit csak ők tud­nak csi­nálni. Így esett a válasz­tás egy bog­dándi báli jele­net bemu­ta­tá­sára. A fesz­ti­vá­lon sike­rük volt, a zsűri érté­kelte a hagyo­má­nyos nép­vi­se­let­ben bemu­ta­tott pro­duk­ciót. A csa­pat elju­tott Nagy­bá­nyára, a megyék közti döntőbe. Innen ívelt fel­felé a cso­port pályája, s főleg miután a veze­tést átvette Sipos László tanár úr. Több ízben vetek részt orszá­gos döntő­kön, fel­vé­te­lek készül­tek az együt­tesről. Idő­köz­ben a prog­ram is átala­kult gene­rá­ciós tánccá, három kor­osz­tály jelent meg a szín­pa­don: gye­re­kek, felnőt­tek és 7080 éves idős bácsik és nénik. 1989 után jöt­tek a kül­földi meg­hí­vá­sok, állandó kap­cso­lat ala­kult ki a nyír­egy­házi Nyír­ség Tánc­cso­port­tal, ami közös fel­lé­pé­se­ken mélyült barát­sággá. 1999-​ben, Sipos tanár úr elhúny­tá­val Mészá­ros Lőrincz tanár vette át a szer­ve­zést, így a cso­port és kez­de­mé­nye­zé­sei meg­ma­rad­tak. A tánc­cso­port azon­ban az ért­he­tet­len és értel­met­len hatalmi tor­zsal­ko­dá­sok áldo­zata lett. Így került sor arra, hogy 2002-​ben meg­ala­kult az isko­lá­ban a Kis­rozs­ma­lint, mely pályá­za­ton nyert pénz­ből meg­ol­dotta a vise­le­tek kér­dé­sét. A cso­port irá­nyí­tá­sát Bojan Éva tanárnő vette át. Most már az ő fel­ada­tuk a bog­dándi tánc­rend megőr­zése és bemu­ta­tása a mai fia­ta­lok részére.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro