Kereső

Támogatók

Ibo­lya Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Pro Zer­ind Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Nagyzerind
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 80
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 317420 – Zer­ind
Iskola U. 381
Jud. Arad, România
Telefon 0257355654
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az Ibo­lya Nép­tánc­cso­port 2011. júni­u­sá­ban jött létre a Pro Zer­ind Egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­sére. Kiss Csilla koor­di­ná­lá­sá­val 5 cso­port­ban közel 80 fia­tal tanul hétről-​hétre tán­colni, ifj. Szi­lá­gyi Sán­dor eleki koreo­grá­fus segít­sé­gé­vel. Célunk nem csak az, hogy meg­is­mer­jék a fia­ta­lok saját nép­tánc­kul­tú­rá­ju­kat, fej­lesszék tudá­su­kat, hanem az is, hogy közös­sé­get ková­csol­junk belő­lük. Ter­mé­sze­te­sen fel­lép­nek a helyi és kör­nyék­beli falu­na­po­kon, bálo­kon is. A cso­port összes költ­sé­gét (okta­tók, ruhák, uta­zás) a Pro Zer­ind Egye­sü­let és a Nagyzerind-​i Pol­gár­mes­teri Hiva­tal állja.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro