Kereső

Támogatók

Ibo­lya Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Pro Zer­ind Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Nagyzerind
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 85
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 317420 – Zer­ind
Iskola U. 381
Jud. Arad, România
Telefon 0257355654
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az Ibo­lya Nép­tánc­cso­port 2011-​ben ala­kult művelő­dési házunk épí­té­sé­nek ötve­ne­dik évfor­du­ló­jára. Jelen­leg nyolc­va­nan nép­tán­col­nak, négy kor­cso­port­ban, kicsik, hala­dók, ifjú­sági és felnőtt cso­por­tok­ban. Szá­mos hazai, magyar­or­szági, de olasz­or­szági, len­gyel­or­szági és hor­vát­or­szági fesz­ti­vá­lon is fel­lép­tünk már. Az Ibo­lyá­sok célja nem­csak a nép­tánc­ta­nu­lás, hanem a közös­ség­épí­tés, hagyo­mány­ör­zés, szín­ját­szás, kör­nye­zet­vé­de­lem is. Egész évben folya­ma­to­san prog­ra­mok­kal készül­nek Nagy­zer­in­den és Feke­te­gyar­ma­ton. Koreo­grá­fu­suk az eleki ifj. Szi­lá­gyi And­rás, vezető­jük Kiss Csilla.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro