Kereső

Támogatók

Ter­bete Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Pro Zilah Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Zilah
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 30
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Zalau
Str. Simon Bar­nu­tiu Nr. 93, Bl. Sb 39, Ap. 20, Matyi Ste­fan
Jud. Salaj, România
Fax 0360109209

A Ter­bete nép­tánc­együt­tes 1999-​ben ala­kult az akkor Höcögő nép­tánc együt­tes tag­ja­i­ból a Pro Zilha Egye­sü­let véd­nök­sége alatt. Együt­te­sünk szám­ta­lan hazai és kül­földi fesz­ti­vál és ren­dez­vény részt­vevője. A Kár­pát — medence min­den régi­ó­já­ban baráti, test­véri együttmű­kö­dé­se­ket, kap­cso­la­to­kat ápol — ezen régiók nép­tánc­együt­te­se­i­vel. Az évek folya­mán több gene­rá­ció­vál­tás tör­tént, az után­pót­lás cso­port folya­ma­to­san biz­to­sítja a lét­szá­mot. Jelen­leg 1012 pár tán­cos alkotja a tánc­kart. Sike­re­ink ered­mé­nye­ként egyre több gyer­mek és fia­tal sze­retne csat­la­kozni mun­kánk­hoz. Ennek követ­kez­mé­nye­ként váro­sunk több isko­lá­já­ban is ala­kul­tak cso­por­tok. Célunk a szi­lágy­sági magyar népi hagyo­má­nyok, nép­da­lok és nép­tán­cok megőr­zése, ápo­lása, nép­szerű­sí­tése és tovább­adása a fia­tal gene­rá­ció részére.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro