Kereső

Támogatók

Höcögő Gyer­mek Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Pro Zilah Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Zilah
Az ala­pí­tás éve 1996
Tagság 20
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Zalau
Str. Simion Bari­tiu Nr. 93, Bl. Sb 39, Ap.20. Matyi Ste­fan
Jud. Salaj, România
Fax 0360109209

A zilahi Höcögő gyer­mek­nép­tánc­cso­port 1996-​ban ala­kult a helyi Mihai Emi­nescu álta­lá­nos iskola V-​Vi. osz­tá­loys kis­di­ák­ja­i­ból Kul­csár Mária tanárnő ösz­tö­ké­lé­sére és Babi­lon Mihály igaz­gató úr támo­ga­tá­sá­val. Ez volt azon idő­pont a vál­to­zás után, ami­óta magyar nép­tánc okta­tás­ról és magyar nét­pánc cso­port léte­zé­séről beszélhetünk.

1999 után egy törés állt be, a tán­co­sok közép­is­ko­lá­sok let­tek és ifi kate­gó­ri­á­sok. Ekkor a Pro Zilah Egye­sü­let véd­nök­sége alatt fel­vet­ték a TER­BETE nevet. Több év kiha­gyás után, nagyon sok szülő igé­nyeit figye­lembe véve 2007-​ben újra nép­tánc okta­tás indult kis­is­ko­lá­sok részére. Így újjá­éledt a Höcögő, olyan­nyira, hogy jelen­leg után­pót­lás cso­portja is van. A cso­port tag­jai 23 éve rend­sze­res részt­vevői a szi­lágy­sági nép­tánc tábo­rok­nak, ahol tudá­su­kat tovább fejleszthették.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro