Kereső

Támogatók

Ciberke

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szilágyzovány
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 21
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Zauan
Str. Prin­ci­pala Nr.264
Jud. Salaj, România

Az együt­tes 2007 őszén ala­kult a diá­kok kez­de­mé­nye­zé­sére, követve az ippi Mák­vi­rá­gok pél­dá­ját. Nagy Helga, az együt­tes vezetője egy Hagyo­má­nyok Háza által szer­ve­zett kéz­pé­sen vett részt Szi­lágy­som­lyón, ott tanulta meg a belső és külső lábas csár­dást, ame­lyet fér­jé­vel együtt igye­ke­zett tovább adni a diá­kok­nak. A lek­le­sü­lés meg­ma­radt, a csa­pat foly­tatta tevé­keny­sé­gé­taz első fel­lé­pést követően is. Mára már után­pót­lás cso­port­juk is van, akik gyer­mek­já­té­ko­kat tanul­nak, foko­za­to­san veze­tik be őket a nép­tánc vilá­gába. A csa­pat a tán­co­lá­son kívül igyek­szik részt vál­lalni a helyi kul­tu­rá­lis élet szer­ve­zé­sé­ben is, tánc­há­za­kat, előa­dá­so­kat szer­vez­nek. Műkö­dé­sü­ket nagy­részt saját for­rá­sok­ból fede­zik, néha támo­ga­tást kap­nak a pol­gár­mes­teri hiva­tal­tól is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro