Kereső

Támogatók

Ciberke

A jogi kép­vi­selő neve CIBER­MAK KUL­TU­RA­LIS EGYESULET
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szilágyzovány
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 21
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 457213 – Zauan
Str. Prin­ci­pala Nr.264
Jud. Salaj, România

“A nép­zene és a nép­tánc egy olyan fan­tasz­ti­kus dolog, egy olyan alap­vető része egy nem­zet­nek, hogy lehe­tet­len ezt csak úgy elfe­lej­teni, meg­unni. “… sőt a szi­lágy­zo­vá­nyi ifjú­ság sze­rint ápolni kell. Meg­ta­nulni és tovább­adni! Már 10 éve, hogy a nép­tánc­cso­port meg­tette első lépé­seit a szi­lágy­sági nép­tánc elsa­já­tí­tása érde­ké­ben és azóta is örven­dez­teti a közös­sé­get egyre szín­vo­na­la­sabb koreo­gra­fi­ák­kal. Köze­lebbről meg­is­mer­ked­tek a Szi­lágy­ság Kraszna– Berettyó menti tánc kin­cse­i­vel, a külső­lá­bas tán­ca­i­ról híres tövis­háti tánc­lé­pé­sek­kel, tánc­rend­del vala­mint más táj­egy­ség tán­ca­i­val is kibő­ví­tette reper­to­ár­ját az évek során. Meg­ala­ku­lá­suk óta a csa­pat a tán­co­lá­son kívül igyek­szik részt vál­lalni a helyi kultu­rá­lis élet szer­ve­zé­sé­ben is, tánc­há­za­kon, falu­na­po­kon, fesz­ti­vá­lo­kon vesz­nek részt. A csa­pat össze­té­tele vál­to­zott az évek során de azok, akik van­nak sze­ret­nék éltetni a nép­tán­cot szülő­fa­lu­juk­ban, Szi­lágy­zo­vá­nyon.

A “ Ciber­mák” Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let támo­ga­tá­sá­val műkö­dik immá­ron 10 éve. Jelen­leg a “Ciberke” nép­tánc­együt­tes 3 cso­port­tal műkö­dik. Rend­sze­re­sen hetente pró­bál mind­há­rom cso­port, vala­mint nya­ranta tánc­tá­bort szer­vez­nek a tán­co­sok részére, ami­kor szak­kép­zet okta­tók Vámosi Ist­ván és Cson­tos Anna taní­ta­nak, irá­nyí­ta­nak, támo­gat­nak. Műkö­dé­sü­ket támogatások­ból és pályá­za­tok­ból fede­zik.

A tánc­cso­port vezetői: Nagy Helga

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro