Kereső

Támogatók

Bok­réta Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Krasz­nai Pol­gár­mes­teri Hivatal
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Krasz­nai Petőfi Sán­dor Művelő­dési Ház
Az ala­pí­tás éve 2000
Tagság 100
Átlag életkor 3 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 457085 – Crasna
Cami­nul Cul­tu­ral Crasna Kraszna 13 szám
Jud. Salaj, România
Telefon 0744174970
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A krasz­nai BOK­RÉTA amatőr, hagyo­mány­örző nép­tánc­cso­port.

Már a 40-​es évek­ből van írá­sos fel­jegy­zés, akkor GYÖN­GYÖS BOK­RÉTA néven vet­tek részt az Orszá­gos BOK­RÉTA bemu­ta­tón Buda­pes­ten.

2000-​ben ala­kult újra és azóta kisebb meg­sza­kí­tá­sok­kal műkö­dik.

Jelen­leg négy gene­rá­ció tán­col együtt, kb 100 fő, óvo­dá­sok­tól felnőt­te­kig.

Első­sor­ban krasz­na­menti tán­cok­kal lép­nek fel falu­na­po­kon és fesz­ti­vá­lo­kon de más táj­egy­sé­gek tán­cait is igye­kez­nek meg­is­merni.

Mot­tó­juk : „ Hogy a tűzek ki né alud­ja­nak”

Vezető­jük Lelik Berta

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro