Kereső

Támogatók

Bok­réta Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Krasz­nai Pol­gár­mes­teri Hivatal
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Krasz­nai Petőfi Sán­dor Művelő­dési Ház
Az ala­pí­tás éve 2000
Tagság 38
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 457085 – Crasna
Cami­nul Cul­tu­ral Crasna
Jud. Salaj, România

A Bok­réta nép­tánc­cso­port­ról már az 1940-​es évek­ből van­nak írá­sos fel­jegy­zé­sek és fény­ké­pek. Gyön­gyös Bok­réta néven műkö­dött, vezető­jük Kádár Imre akkori refor­má­tus lel­kész — espe­res és fele­sége. A tánc­cso­port­nak zász­lója is volt, ami saj­nos már nincs meg.

A Bok­réta 1990-​ben ala­kult meg újra, 70 tag­gal, ebben vol­tak szín­ját­szók, nép­dal­éne­ke­sek és nép­tán­co­sok. Vezetőik és koreo­grá­fu­sok: Takács Feli­cia tanárnő, Bara­bás Anna­má­ria tanárnő, Mada­ras Kata­lin és Mada­ras József taní­tók és Ozs­vát Ilona tanárnő.

1994-​és 2000 között egy időre átvette a veze­tést Nagy Ist­ván akkori kul­túr­igaz­gató és meg­hí­vott koreo­grá­fus­ként Matyi Ist­ván is dol­go­zott a cso­port­tal. Köz­ben bese­gí­tett Takács Feli­cia tanár és Boros Kata­lin is. 2000 és 2004 között ide­ig­le­ne­sen szü­ne­telt, majd 2004-​ben ala­kult újra akkor 6 pár­ral Ozs­váth Ilona veze­té­sé­vel, aki egy­ben koreo­grá­fu­suk is volt.

2006-​tól a cso­port veze­té­sét Lelik Berta vette át, Antal Dóra és Antal Roland nyír­egy­házi tánc­pe­da­gó­gu­sok­kal kar­öltve vezeti a cso­por­tot. A cso­port tán­colni idő­sebb embe­rektől illetve tán­cot ked­velő embe­rektől tanul­tak, évente három tánc­há­zat szer­vez­nek, ahová az idő­se­ket is meg­hív­ják, tőlük is nagyon sokat tanulva még mia napig. 20082010 között a cso­port a krasz­nai tánc­tá­bor állandó ven­dége volt. A Bok­réta fel­lé­pett Erdély­ben és kül­föl­dön egy­aránt. A cso­port jelen­leg két kor­cso­port­ban táncol.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro