Kereső

Támogatók

Vásár Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Sco­ala Gener­ala Balauseri
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bala­vá­sári Álta­lá­nos Iskola, Művelő­dési Ház
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 20
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547165 – Bala­u­seri
Coro­is­in­mar­tin, Str. Prin­ci­pala 128129
Jud. Mures, România
Telefon 0265765025

A cso­port egy 2007-​es Anna bálra készülő­dés­nek köszön­heti lét­re­jöt­tét. Isz­lai Kamill, az együt­tes jelen­legi vezetője kapta azt a nemes fel­ada­tot, hogy a ver­bu­vá­ló­dott fia­ta­lok­nak egy előad­ható koreo­grá­fiát tanít­son. Már az első pró­bák alatt kör­vo­na­la­zó­dott, hogy a cso­port a fel­lé­pés után is meg­ma­rad, és egy­ség­ben sze­ret­nék foly­tatni a mun­kát. Így tör­tént, hogy kisebb-​nagyobb vál­to­zá­sok­kal a fel­ál­lás­ban, ugyan­ak­kor állan­dóan fris­sülve is, a cso­port mai napig is műkö­dik, öröm­mel gyü­le­ke­zik és sajá­tos közös­ség­ként alkot egyet isko­lá­ban és azon kívül is.

Jelen­leg 20 tagot szám­lál az együt­tes, az iskola 58 osz­tá­loys diák­ja­i­ból, illetve volt a diá­kok közt olyan, aki elke­rülve más­hová, a közös­sé­gért és a nép­tán­cért mai napig haza tér.

A pró­bák heti rend­sze­res­ség­gel zaj­la­nak, álta­lá­ban hét­vé­gén, tekin­tet­tel a dél­utáni tanu­lásra és a hét­köz­ben távól tar­tóz­ko­dókra. Rend­sze­re­sen fel­lép­nek ott­honi ren­dez­vé­nye­ken, ünne­pé­lye­ken, a kör­nyék tele­pü­lé­sein is szám­ta­lan­szor vendégeskedtek.

A kul­túr­ott­hon a helyi nép­ta­nács jóvol­tá­ból ren­del­ke­zé­sükre áll pró­bálni, amennyi­ben nincs másik ren­dez­vény ugyan­ab­ban az idő­ben. Olyan­kor az iskola egyik tan­ter­mét hasz­nál­ják. Az iskola vezető­sége segíti őket audio esz­kö­zök­kel, más ter­mé­szet­beni hoz­zá­já­ru­lá­sok­kal. Elkü­lö­ní­tett pénz­alap­pal a cso­port nem ren­del­ke­zik, a fel­me­rülő költ­sé­ge­ket a szülők hoz­zá­já­ru­lá­sá­ból fede­zik. Önfenn­tar­tók, első­sor­ban az össze­fo­gás tartja őket össze, az anyagi keret a mini­má­lis. Közeli ter­veik között sze­re­pel egy egye­sü­let ala­pí­tása, amely­nek cél­kitű­zé­sei között a Vásár nép­tánc­cso­port jogi kép­vi­se­lete és fel­ka­ro­lása is állna, anyagi for­rá­sok von­zá­sá­val. Így lehető­sé­gük adódna tábo­rok­ban is fejlődni, zené­szek­kel pró­bálni, dol­gozni, a tagok csa­lád­jait fel­mentve az anyagi ter­he­léstől. Remé­nyeik sze­rint ezeset­ben még több fia­talt von­zana és meg­tar­tana e helyes és szép tevé­keny­ség, idő­töl­tés mel­lett és még több örö­met, siker­él­ményt nyújt­hatna számukra.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro