Kereső

Támogatók

Rügyecs­kék Nétpánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Eugen Nico­ara Művelő­dési Ház Szászrégen
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Eugen Nico­ara Művelő­dési Ház
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 22
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545300 – Reg­hin
Casa De Cul­tura Eugen Nico­ara, Str. Spi­ta­lu­lui Nr. 11
Jud. Mures, România
Telefon 0265520887
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A tánc­cso­port 2007-​ben ala­kult az Eugen Nico­ara Művelő­dési Ház és a Flo­rea Bog­dan Gim­ná­zium együttmű­kö­dé­séből. Kez­det­ben 14 tán­cos, a fent emlí­tett gim­ná­zium diák­jai mutat­ták érdeklő­dé­sü­ket a nép­tánc iránt. Cso­port vezetőik Tamás Ibo­lya és Gál Gab­ri­ella vol­tak, tán­cok­tató Nagy Levente, a Maros Művész­együt­tes tán­cosa. A fel­lé­pé­sek­hez szük­sé­ges ruhá­kat kez­dettől fogva a Művelő­dési Ház biz­to­sí­totta, a pró­ba­ter­met is úgy­szin­tén. Az okta­tók java­dal­ma­zása szülői hoz­zá­já­ru­lá­sok­ból való­sul meg. 2010-​ben tra­gi­kus ese­mé­nyek követ­kez­té­ben a cso­port élén Gál Gab­ri­ella maradt. Évente szer­vez­nek edzőtábort.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro