Kereső

Támogatók

Kört­vély­fá­jai Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kört­vély­fá­jai Álta­lá­nos Iskola
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Körtvélyfája
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 26
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547287 – Peris
Str Prin­ci­pala Nr.351
Jud. Mures, România
Telefon 0265343150
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A cso­port 2007-​ben ala­kult, zene­sza­kos tanár veze­té­sé­vel. Kez­det­ben népi gyer­mek­já­té­ko­kat mutat­tak be, majd nyá­rád­menti tánc­ren­det. Fel­lép­tek isko­lai ren­dez­vé­nye­ken, külön­böző ünnep­sé­ge­ken. Tánc­ta­lál­ko­zó­kon is részt vesz­nek. A cso­port 10 rend hagyo­má­nyos kört­vély­fá­jai ruhá­val ren­del­ke­zik, ame­lye­ket a helyi önkor­mány­zat, a Barát­ság Ala­pít­vány és a helyi Kőszikla Egye­sü­let segít­sé­gé­vel varrattak.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro