Kereső

Támogatók

Kéknefelejcs

A jogi kép­vi­selő neve Lucian Blaga Iskolaközpont
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Reghin
Az ala­pí­tás éve 1961
Tagság 16
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545300 – Reg­hin
Str. Vana­to­ri­lor Nr. 29
Jud. Mures, România
Telefon 0265521116

Az együt­test 1961-​ben Máthé Márta tanárnő ala­pí­totta. Azóta a cso­port veze­té­sén több sze­mély vál­totta egy­mást. Jelen­leg a cso­port vezetője Szé­kely Rózá­lia. Több hazai és kül­földi folk­lór fesz­ti­vál ven­dé­gei vol­tunk. Két ízben szer­vez­tünk Kék­ne­fe­lecs fesz­ti­vált. Tán­ca­in­kat rész­ben a régebbi gene­rá­ci­ók­tól örö­köl­tük, rész­ben új koreo­grá­fus­sal dol­goz­tuk ki. Jelen­leg Nagy Leven­té­vel — a Maros Művész­együt­tes tán­co­sá­val tanul­tunk tán­co­kat. Az együt­tes fenn­tar­tása álta­lá­ban saját for­rá­sok­ból tör­té­nik, rit­kább ese­tek­ben szpon­zo­rok segít­sé­gé­vel fedez­zük uta­zási költségeinket.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro