Kereső

Támogatók

Szi­lánk Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Görgényüvegcsűr
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 16
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547301 – Gla­ja­rie
Gla­ja­rie Nr. 315
Jud. Mures, România
Telefon 0760272548
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

2011 szep­tem­ber 3.-án ala­kult a Szi­lánk Nép­tánc­cso­port 8 tag­gal, majd rövid időn belül újabb 8 tag­gal bővült, így jelen pil­la­nat­ban 16 tag­gal műkö­dik, amely lét­szám remél­hetően nőni fog az elkö­vet­ke­zendők­ben. A cso­port alapja egy régebbi nép­tánc­cso­port, ennek követ­kez­té­ben nem kel­lett min­dent előlről kez­deni, így reper­to­á­run­kat nyá­rád­menti tán­cok, mező­ségi tán­cok, mező­földi üve­ges tánc, maros­fel­fa­lusi tán­cok alkot­ják egyelőre. A cso­port a Szi­lánk nevet kapta, utalva Gör­gé­nyü­vegcsűr meg­ala­ku­lá­sá­ért felelős üvegre. Anyagi for­rá­sa­ink kor­lá­to­zot­tak, a tagok illetve szülők hoz­zá­já­ru­lá­sá­ból tart­juk fenn magun­kat. A jövő­beli ter­ve­inkről annyit, hogy szán­dé­kunk­ban áll minél több vidék tán­cát meg­is­merni és magun­kat meg­is­mer­tetni a lehető leg­több vidé­ken, tele­pü­lé­sen. Ter­vünk­ben van egy gye­rek­cso­port lét­re­ho­zása és tánc­ház szer­ve­zése Gör­gé­nyü­vegcsű­rön, mivel a kör­nyé­ken a Gör­gény­völ­gyén, az egye­düli magyar ajkú tele­pü­lés a miénk és nem sze­ret­nénk, ha hagyo­má­nya­in­kat elnyom­nák más nem­ze­ti­ség hagyo­má­nyai, szo­ká­sai. “

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro