Kereső

Támogatók

Haj­dina Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve 1. Sz. Álta­lá­nos Iskola Ludas
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Ludas
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 40
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545200 – Ludus — Oras.
Str. Repub­licii Nr. 55
Jud. Mures, România
Telefon 0265411357
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A 90-​es évek közepe táján szárnyra kelő Gyöngy­ko­szorú Talál­ko­zók “szele” Maros­lu­das felett is meg­le­beg­tette pen­de­lyét. Tóth Sán­dor, kate­kéta jól érzett rá tele­pü­lé­sük egyik szel­lemi hiá­nyos­sá­gá­ráa: 1999 novem­be­ré­ben az egy­begyűlt 24 ifjú­val lét­re­hozta a Haj­dina nép­tánc­cso­por­tot. Egy olyan sza­bad­idő­beli tevé­keny­ség kelt életre, amely során saját maguk­nak, az utá­nuk jövő nem­ze­dé­kek­nek és azok­nak, akik őket lát­ják bár­hol szín­pa­don, egy­aránt min­den­ki­nek átszel­le­mü­lést, önma­gára talá­lást, lel­ke­se­dést ajándékoz.

Maros­lu­das magyar­sága a mult szá­zad ele­jén a Kár­pád– medence tizenöt vár­me­gyé­jéből szá­n­egy­ven­egy csa­lád­dal gaz­da­go­dott. Ezek a tele­pe­sek haj­dani tán­ca­ik­kal szem­be­sül­het­tek, ami­kor a Haj­dina szín­padi sze­rep­lé­sei foly­tán Erdély vala­me­lyik táj­egy­sé­géről jele­nít meg egy-​egy koreográfiát.

Baráti szá­lak szövőd­tek hatá­ron innen és túl. Szá­mos hazai és kül­földi ven­dég­sze­rep­lés mel­lett a Haj­dina saját ren­dez­vényt is szer­vez, amelyre min­den alka­lom­mal ismert és elis­mert nép­rajz­ku­ta­tók, gyűjtők, együt­te­sek kap­nak meg­hí­vást. Az együt­tes 2009 óta tagja a Romá­niai Magyar Nép­tánc Egyesületnek.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro