Kereső

Támogatók

Friss Karézó

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Gál­falvi Iskola
Az ala­pí­tás éve 1996
Tagság 20
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Ganesti
Str. Prin­ci­pala Nr. 153
Jud. Mures, România
Telefon 0265425145

A cso­port 1994-​ben ala­kult, habár már előző­leg is volt a falu­ban öre­gek tánc­cso­portja és ifjú­sági tánc­cso­port, akik­kel külön­böző ren­dez­vé­nye­ken (Can­ta­rea Roma­niei stb.) ünne­pek alkal­má­val sze­re­pel­tünk. Ezút­tal azon­ban olyan cél­lal ala­kult a Friss Karézó, hogy a helyi hagyo­má­nyo­kat ment­sük át az utó­kor­nak. Két rész­ből áll a cso­port — a gye­rek cso­port­ban meg­ta­nul­ják a tánc rit­mu­sát és lépé­seit, míg az ífjú­sági cso­port­ban úgy tán­col­ják a helyi tán­co­kat, mint elő­de­ink. Az idő­sek közül már csak egy pár van, akik tag­jai is a cso­port­nak. Meg­van a helyi nép­vi­se­let is, amit főleg a kiseb­bek köl­csö­nözni szok­tak. Leg­ttöbb­ször nem talál rájuk, de nincs lehető­sé­günk vásá­rolni vagy készít­tetni, mivel a barack­ma­gos szőt­test már nem szö­vik, és anyagi for­rá­sa­ink sin­cse­nek ruhák var­ra­tá­sára. Több­ször részt vet­tünk a Gyöngy­ko­szorú talál­ko­zó­kon, ele­get tet­tünk kül­földi meg­hí­vá­sok­nak is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro