Kereső

Támogatók

Friss Karézó

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Cul­tu­rala Mag­veto Frisskarezo
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Gál­falvi Iskola
Az ala­pí­tás éve 1994
Tagság 55
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Ganesti
Ganesti, nr. 607
Jud. Mures, România
Telefon 0265425145

A cso­port 1994-​ben ala­kult, azzal a cél­lal, hogy a helyi hagyo­má­nyo­kat ment­sük át az utó­kor­nak. A falu­ban régebb is tán­col­tak, de a Fris­ska­rézó Nép­tánc­cso­port ala­kí­tá­sá­ban fon­tos sze­repe volt Vásár­he­lyi János tanár­úr­nak, aki szív­vel, lélek­kel adta át tudá­sát diák­ja­i­nak és nem­csak.

A tánc­cso­port műkö­dése kis időre meg­szünt, de 2013-​ban újra bein­dult. Jelen­leg két cso­port műkö­dik, a tánc­cso­por­ton belül: a Kicsik (kb. 30 gye­rek 39 év között) és a Nagyok (kb. 25 gye­rek 913 év között). A kicsik­nél gye­rek­já­té­kok­kal és egy­szerű lépé­sek­kel, nép­da­lo­kat éne­kelve pró­bál­juk kel­teni érdeklő­dé­sü­ket a nép­tánc és a népi kúl­tura iránt. A nagyo­cso­port küküllő­menti tán­cok­kal lép fel álta­lá­ban, de már más táj­egy­sé­gek tán­cait is kezdi elsa­já­tí­tani (széki, mező­ségi tán­cok). Nem is annyira fon­tos, hogy pon­to­sak legye­nek azok a lépé­sek vagy csa­pá­sok. Ez majd idő­vel jön. A lényeg, hogy a gye­re­kek jól érez­zék magu­kat tánc köz­ben és rájöj­je­nek, hogy ők a hagyo­má­nyok tovább­vivői, hisz az övéké a jövő. Élnünk kell a hagyo­má­nya­ink­kal, alkal­mazva őket a mai kor­hoz.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro