Kereső

Támogatók

Bolyai Far­kas Líceum Kato­li­kus Osz­tá­lyá­nak Tánccsoportja

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás egyéb
A műkö­dés helye Bolyai Far­kas Elmé­leti Líceum
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 14
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Tirgu Mures — Mun.
Str. Bolyai Nr. 3
Jud. Mures, România

A cso­port főként a város kör­nyéki fal­vak­ból bejáró diá­kok­ból ala­kult, de van­nak városi tag­ja­ink is. Célunk a Maros megyei, pon­to­sab­ban a tör­té­nelmi Maros­szék tán­ca­i­nak a meg­ta­nu­lása és beta­ní­tása úgy, ahogy a diá­kok azt ott­hon, fal­va­ik­ban meg­ta­nul­ták tán­colni. A tán­co­kat ők maguk tanít­ják meg egy­más­nak. Első­ként job­bágy­telki, később mező­pa­niti tán­co­kat tanul­tunk. Folya­mat­ban van egy zene­kar ver­bu­vá­ló­dása is. A cso­port ezi­dáig nem került pénzbe, A nép­vi­se­le­tet min­denki ott­hon­ról hozta magával.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro