Kereső

Támogatók

Boglárka

A jogi kép­vi­selő neve Ger­nye­szegi Álta­lá­nos Iskola
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Gernyeszeg
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 20
Átlag életkor 6 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547280 – Gor­nesti
Gor­nesti Nr. 432
Jud. Mures, România
Telefon 0265342150
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Bog­lárka Nép­tánc­cso­port 2004-​ben ala­kult a Ger­nye­szegi Álta­lá­nos Iskola peda­gó­gu­sa­i­nak kez­de­mé­nye­zé­sére. Az elemi osz­tá­lyok­ban válasz­tott tan­tárgy­ként beve­zet­tük a ger­nye­szegi tán­cok: sesess, kar­c­sas, csár­dás taní­tá­sát heti 1 órá­ban. A tán­co­kat taní­tónők és nép­tán­cok­ta­tók taní­tot­ták a gye­re­kek­nek. A taní­tási órá­kat a szülők és más támo­gató finan­szí­roz­zák. Pár­hu­za­mo­san az okta­tás­sal fel­ele­ve­ní­tet­tük a helyi nép­vi­se­le­te­ket, a tán­co­sa­ink­nak fers­in­get, régi ger­nye­szegi férfi vise­le­te­ket var­rat­tunk. A ruhák elké­szí­té­sét az Illyés Köz­ala­pít­vány támo­gatta 2004-​ben. Cso­por­tunk az elmúlt néhány év alatt szá­mos előa­dá­son, ünnep­sé­gen, ren­dez­vé­nyen sze­re­pelt, reper­to­ár­juk folya­ma­to­san bővül. A tevé­keny­sé­get a jövő­ben is foly­tatni fogjuk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro