Kereső

Támogatók

Bene­dek Elek Táncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bene­dek Elek Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Bene­dek Elek Iskola Jedd (Livezeni)
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 26
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547365 – Live­zeni
Live­zeni Nr. 214/​a
Jud. Mures, România
Telefon 0265258151
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az együt­tes 2006-​ban ala­kult a Bene­dek Elek Álta­lá­nos Iskola 18 osz­tá­lyos diák­ja­i­ból. A cso­por­tot Szász Péter — a Maros Művész­együt­tes tán­cosa tanítja. Évente részt veszünk külön­böző kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nye­ken. Az együt­tes elsőd­le­ges célja a hagyo­mányőr­zés. Van egy mini­má­lis szűlői hoz­zá­já­ru­lá­sunk, a ren­dez­vényre uta­zá­so­kat álta­lá­ban a helyi önkor­mány­zat finanszírozza.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro