Kereső

Támogatók

Ördögborda

A jogi kép­vi­selő neve Nexus Alapítvány
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Balánbánya
Az ala­pí­tás éve 1996
Tagság 84
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 535200 – Balan — Oras.
Flo­ri­lor Bl.43 Sc.ii Ap.9
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266330205
Web http://​www​.ordog​borda​.hu/

Mit is jelent Ördög­bor­dás­nak lenni? Egy bátor meg­fo­gal­mazó úgy véli „ Elmon­dani nem iga­zán, inkább érezni lehet, érezni kell!”.

A nép­tánc művé­sze­tét pusz­tán egy tág foga­lom­nak is fel lehet fogni, de azok­nak a fia­ta­lok­nak, akik ezt tizen­éve űzik, nem­csak egy fogal­mat, hanem egy élet­vi­telt is jelent. Nagy­mér­ték­ben meg­ha­tá­rozza egy fia­tal sze­mé­lyi­sé­gé­nek kiala­ku­lá­sát az, hogy ha egy olyan közös­ség tagja, ame­lyet har­mó­nia, sze­re­tet és össze­tar­tás leng körül.

Jó érzés egy olyan közös­ség tagja lenni, amely azzal fog­lal­ko­zik ami a leg­mé­lyeb­ben magya­ros, és a miénk. Tole­ran­cia alapú tudás, a kap­cso­la­tok alapja. Har­mó­nia, együtt­ér­zés és béke.

Min­de­nért, amit sze­re­tünk, áldo­za­tot hozunk. Egy fia­tal­nak is áldo­za­to­kat kell hoz­nia ahhoz, hogy a tanu­lás, a csa­ládi élet és egye­bek mel­lett időt for­dít­son arra, hogy aktí­van bekap­cso­lód­has­son a közös­ségi élet tevé­keny­sé­ge­ibe.

Tel­je­sen más­képp kell prog­ra­mozza az ide­jét, mint egy olyan vele egy­korú , aki sza­bad­ide­jét nem a pró­ba­te­rem­ben izzadva tölti. De áldo­za­tot hozni meg­éri: nincs annál fel­emelőbb érzés, mint ami­kor a forró, zúgó taps­sal páro­sul

az embe­rek rajongó, elis­merő, tisz­te­le­tet sugárzó arca.

Együtt tanul­tunk tán­colni a pró­ba­te­rem­ben, ott kezdő­dik min­den. Ott bent tanu­lunk meg egy­más­ban bízni, egy­más vál­lán sírni, együtt nevetni, egy­más­nak segí­teni, egy­más­tól segít­sé­get kérni, meg­nyílni, fel­sza­ba­dulni, magun­kat adni, egy­mást segítve egy célért küz­deni és sze­retni mind­azt, amitől a magyar nép, csak még magya­rabb lesz Euró­pá­ban. Úgy, aho­gyan a koreo­grá­fi­ák­kal a pró­ba­te­rem­ben eze­ket meg­ta­nul­tuk, a nagy­vi­lág­ban már csak gya­ko­rol­nunk kell. Vége­ze­tül ismét egy közü­lünk szár­mazó gon­do­lat­tal zár­nék, amely arra a kér­désre ad választ: Mit is jelent Ördög­bor­dás­nak lenni?

„Hatal­mas buli. Finom étel. Szu­per tár­sa­ság. Hideg. Min­den.”

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro