Kereső

Támogatók

Nagy Kökényes

A jogi kép­vi­selő neve Alsó Kis-​Küküllőmenti Magyar Ifjú­ság Szövetsége
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Dicsőszentmárton
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 150
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545600 – Tir­na­veni — Oras.
Târnă­veni — Dicső­szent­már­ton, Cart.1 Decemb­rie
Jud. Mures, România
Telefon 0744573045
Fax 0265446997
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​ww​.koke​nyes​.ro/

A dicső­szent­már­toni Köké­nyes Nép­tánc­együt­tes 2005. őszén ala­kult.

Nevét a Kis-​Küküllő folyó men­tén jel­leg­ze­tes kökény­bok­rok­ról ere­dez­teti.

Az együt­tes külön­böző (4) kor­cso­por­tok­ból álló tánc­kara több mint 28 táj­egy­ség nép­tánc– és nép­dal örök­sé­gét képes hite­le­sen meg­je­le­ní­teni a szín­pa­don, ezek mel­lett reper­to­irja showmű­sor jel­legű össze­ál­lí­tá­so­kat, nép­tánc– és mese­fel­dol­go­zá­so­kat, illetve tánc­szín­házi pro­duk­ci­ó­kat is tar­tal­maz.

A Kárpát-​medence szín­pad­jain szer­zett több tucat­nyi emlék­lap mel­lett, az együt­tes három II-​ik, két III-​ik, egy IV-​ik, illetve egy közön­ség­díj­jal is büsz­kél­ked­het a Zala­eger­sze­gen — 2013, 2014, 2015, 2016-​ban szer­ve­zett Kárpát-​medencei ver­bunk­ver­se­nye­ken való kíváló sze­rep­lé­sei ered­mé­nye­ként, ugyan­ak­kor az 2012-​es Erdé­lyi Nép­tánc Anto­ló­gián ezüst­ér­mes, míg a 2013-​as Kamena Vourla-​i (Görög­or­szág) Nem­zet­közi Nép­tánc­fesz­ti­vá­lon az együt­tes közön­ség­dí­jas lett, több alka­lom­mal is a deb­re­ceni Virág­kar­ne­vál meg­hí­vott­jai, dísz­ven­dé­gei, majd 2013 és 2014-​ben a Ven­dég­ség­ben Buda­pes­ten – Hatá­ron túli magyar fia­ta­lok talál­ko­zója, 2015-​ben a gyu­lai Min­den Magya­rok Nem­zet­közi Nép­tánc­fesz­ti­válja, illetve 10 éven keresz­tül Haj­dú­szo­boszló, Dicső­szent­már­ton test­vér­vá­rosa ünnepi ren­dez­vé­nye­i­nek rend­sze­res meg­hí­vott­jai vol­tak.

Emel­lett temér­dek meg­hí­vás­nak, külön­böző alkal­mak­kor falu-​, illetve város­na­pok, gálamű­so­rok, fesz­ti­vá­lok, stb., tett ele­get Erdély-​szerte, illetve Magyar­or­szág szá­mos vidé­kén.

Cso­port vezető: Fodor Sán­dor József

Oktató-​koreográfus: Varró Huba

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro