Kereső

Támogatók

Elevenek

A jogi kép­vi­selő neve Csik­szent­do­mokso Kultúrotthon
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkszentdomokos
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 30
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 537275 – Balan — Oras.
Csik­szent­do­moks közép­tiz. 507
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266330205
Web http://​www​.ordog​borda​.hu/

Az Ele­ve­nek nép­tánc­cso­port 1997 - ben ala­kult. Cél­juk meg­is­merni és meg­ta­nulni a csik­szent­do­mo­kos tán­cait, hagyo­má­nyait és nép­ze­né­jét. A jelen­legi cso­por­tot 1018 éves gye­re­kek alkot­ják és ők a 34. gene­rá­ció a cso­port éle­té­ben. A cso­port­nak folya­ma­tos után­pót­lása van, ahol már óvo­dás kor­tól elkezd­nek ismer­kedni a gye­rek­já­té­kok­kal és Csík­szent­do­mo­kos tán­ca­i­val. Első­sor­ban a fel­csiki tán­co­kat tán­col­ják, de más táj­egy­ség tán­ca­i­val is meg­is­mer­ked­tek, mint a mező­ségi, kalo­ta­szegi, vaj­da­szen­ti­vá­nyi stb. Véle­mé­nyük sze­rint A tánc az önki­fe­je­zés, a szár­nya­lás: maga az ÉLET.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro