Kereső

Támogatók

Hóvi­rág Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Hóvi­rág Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Gyergyószentmiklós
Az ala­pí­tás éve 1972
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 535500 – Ghe­org­heni — Oras.
Cart Flo­ri­lor Nr. 6/​a/​18
Jud. Har­g­hita, România

A Hóvi­rág Nép­tánc­együt­tes 1972 őszén ala­kult, azóta állandó tevé­keny­sé­get foly­tat. Az együt­tes­nek két után­pót­lás cso­portja is van, a Topánka és Gere­ben, ame­lyek 2007– és 2008-​ban ala­kul­tak. A Topánka óvo­dás és elemi osz­tá­lyos gye­re­ke­ket, a Gere­ben 58 osz­tá­lyos gye­re­ke­ket fog­lal magába. Okta­tó­juk Szász Ferenc és Gás­pár Judit. A fia­ta­lok, vagyis közép­is­ko­lá­sok és idő­seb­bek a Hóvi­rág cso­port tag­jai, így min­den gye­rek­nek az a szán­déka, hogy az idő múlá­sá­val célba érjen, vagyis “hóvi­rá­gos” legyen.

Lét­ele­münk a játék és a tánc, célunk a magyar népi kul­tú­ránk szo­ká­sa­i­nak meg­is­me­rése és tovább­adása az utó­kor szá­mára, minél több meg­hí­vásnka való elég­té­tel, illetve a Hóvi­rág Nép­tánc­együt­tes tevé­keny­sé­gé­nek örö­kös fenntartása.

2003 óta két­évente meg­ren­de­zésre kerül a test­vér­vá­ro­sok és helyi tánc­együt­te­sek talál­ko­zója, a Hóvi­rág Nép­tánc­ta­lál­kozó. Az együt­tes folya­ma­tos fel­ké­ré­sek­nek tesz ele­get itt­hon és kül­föl­dön. Évente részt veszünk külön­böző tánc­tá­bo­rok­ban itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt, illetve két­évente sze­ret­nénk edző­tá­bo­ro­kat is szer­vezni. Együt­te­sünk önfenn­tartó, költ­sé­ge­in­ket támo­ga­tá­sok­ból, pályá­za­tok­ból fedezzük.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro