Kereső

Támogatók

Rozetta Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Rozetta Ifjú­sági Egyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Máréfalva
Az ala­pí­tás éve 2009
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537026 – Satu Mare
Szé­kely U. Nr. 427 (Pálfi József)
Jud. Har­g­hita, România
Web http://www.facebook.com/pages/m%C3%A1r%C3%A9falvi-Rozetta-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-egyes%C3%BClet/194342260597654/

a szer­ve­zet 2009 feb­ru­ár­já­ban ala­kult, azzal a cél­lal, hogy jogi hát­te­ret biz­to­sít­son a tele­pü­lé­sen és a tér­ség­ben élő ifjú­ság szá­mára egyéni kez­de­mé­nye­zé­seik támo­ga­tá­sára, vala­mint egyéni kom­pe­ten­ci­á­juk fej­lesz­té­sére. Tevé­keny­sé­günk sok­rétű, amely­ben hagyo­mányőr­zés, kör­nye­zet­vé­de­lem, ren­dez­vény­szer­ve­zés, okta­tás és szó­ra­ko­zásra való lehető­ség terem­tés egy­aránt sze­re­pel. A Rozetta tag­sága három korosz­tályra tago­ló­dik, ame­lyek egy­más után­pót­lá­sai kíván­nak lenni, ezek élet­kora 3 és 32 év között vál­to­zik. Köz­vet­len célunk a közös­ség­te­rem­tés, annak fej­lesz­tése és meg­tar­tása. Ennek érde­ké­ben évi 12 ren­dez­vény házi­gaz­dája és lebo­nyo­lí­tói, vala­mint 5 állandó prog­ram fenn­tar­tói vagyunk. Leg­fon­to­sabb jel­lemzőnk, hogy egy barát­sá­gos, nyi­tott szel­le­mi­ségű csa­pat vagyunk, amely­ben bár­ki­nek van hely füg­get­le­nül nemtől, kor­tól és etni­kai hova­tar­to­zás­tól.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro