Kereső

Támogatók

Rozet­táncka Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Rozetta Ifjú­sági Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Máré­falvi Művelő­dési Otthon
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 26
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537026 – Satu Mare
Szé­kely U. Nr. 427 (Pálfi József)
Jud. Har­g­hita, România
Web http://www.facebook.com/pages/m%C3%A1r%C3%A9falvi-Rozetta-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-egyes%C3%BClet/194342260597654/

A Rozet­táncka nép­tánc­cso­port 2009-​ben ala­kult hagyo­mány­ápo­lás és őrzés cél­já­ból. Pró­bá­in­kat heti két­szer tart­juk közö­sen a Rozetta tánc­cso­port­tal. Fel­lé­pünk isko­lai ren­dez­vé­nye­ken, bel — és kül­föl­dön egyaránt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro