Kereső

Támogatók

Gere­ben Nétpánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Tamási Áron Gim­ná­zium Székelyudvarhely
Az ala­pí­tás éve 1991
Tagság 28
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 535600 – Odor­heiu Secu­i­esc — Mun.
Szabó Dávid U. 32 — Tamási Áron Gim­ná­zium
Jud. Har­g­hita, România

A Gere­ben Nép­tánc­cso­por­tot a Tamási Áron Gim­ná­zium szülő­bi­zott­sága, vala­mint az intéz­mény által mköd­te­tett Hebe Ala­pít­vány finan­szí­rozza. Tánc­pró­bá­in­kat hetente két alka­lom­mal tart­juk kezdő és haladó cso­por­tok­ban. Évente részt veszünk vala­mely erdé­lyi tánc­tá­bor­ban. Ele­get teszünk bel– és kül­földi meg­hí­vá­sok­nak is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro