Kereső

Támogatók

Gere­ben nép­tánc­cso­port (Tamási Áron Gimnázium)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Tamási Áron Gim­ná­zium Székelyudvarhely
Az ala­pí­tás éve 1991
Tagság 140
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 535600 – Odor­heiu Secu­i­esc — Mun.
Szabó Dávid U. 32 — Tamási Áron Gim­ná­zium
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 745646928
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Gere­be­nes­nek lenni élet­for­mát jelent – vall­ják a Tamási Áron Gim­ná­zium kere­té­ben immár 26. éve működő Gere­ben nép­tánc­együt­tes tán­co­sai, akik öröm­mel vesz­nek részt tánc­há­zak­ban, nyári tánc­tá­bo­rok­ban, töké­le­te­sí­tik tánc­tu­dá­su­kat az őszi edző­tá­bo­rok­ban. Főként isko­lai és városi ren­dez­vé­nye­ken lép­nek szín­padra, de szí­ve­sen vesz­nek részt bel­földi és kül­földi fesz­ti­vá­lo­kon is. Szá­mukra öröm a tánc, az együtt­lét.

Talán nem is lehet össze­szá­molni a több mint negyed­szá­zad alatt hány tanuló tán­colt több-​kevesebb ideig a csa­pat­ban, a fel­lé­pé­sek szá­mát sem tudni, de nem is lénye­ges, sok­kal fon­to­sabb, hogy gere­be­nes­nek lenni min­dig jelen­tett vala­mit: valami több­le­tet, amit csak az érez­het, aki volt már gere­be­nes.

Sokan egy életre elje­gyez­ték magu­kat a nép­tánc­cal, mások­nak csak egy kel­le­mes élmény maradt, de min­denki gaz­da­gabb lett általa.

A cso­por­totk, 1991– ben ala­pí­totta Laczkó György. Fenn­tar­tója a Tamási Áron Gim­ná­zium illetve az iskola Hebe Ala­pít­vá­nya. Tán­cok­ta­tók és koreo­grá­fu­sok: Boros Béla és Boros Hilda. A munka több cso­port­ban folyik: a “kicsik” az V.-VIII. osz­tá­lyo­sok, a kezdők, közép­ha­la­dók és hala­dók a közép­is­ko­lá­sok, ami együtt 140 tán­cost jelent.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro