Kereső

Támogatók

Kék Virág Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kék Virág Ifjú­sági És Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bölön
Az ala­pí­tás éve 2000
Tagság 30
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527030 – Belin
Bodor U. 23
Jud. Covasna, România

A kék Virág Nép­tánc­együt­tes 2001 nya­rán ala­kult. Együt­te­sünk fő célja a népünk hagyo­má­nya­inka meg­ör­zése és ápo­lása, vala­mint közös­sé­günk kul­tu­rá­lis szint­jé­nek eme­lése. Köz­sé­günk­ben min­dig hagyo­má­nya volt a nép­tánc­cso­port­nak, min­dig akadt egy-​két önfel­ál­dozó oktató, ki a fia­ta­lo­kat beta­ní­totta népünk táncaira.

Együt­te­sünk ren­dez­vé­nye­ket is szer­vez, leg­na­gyobb ilyen ren­dez­vé­nyünk a Bölöni Nyári Ifjú­sági Fesz­ti­vál, amely ezen név alatt már egy évti­ze­det tud­hat maga mögött. 2011-​ben a ren­dez­vény más nevet kapott, Erdő­vi­dék az én hazám.

Együt­te­sünk jogi kép­vi­se­le­tét hiva­tott ellátni a Kék Virág Ifjú­sági és Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let, mely­nek jogi beik­ta­tása folya­mat­ban van. Együt­te­sünk kiadá­sa­i­nak egy részét az uni­tá­rius egy­ház­kö­zös­ség vál­lalta fel. Jogi sze­mé­lyi­ség híján pályá­za­to­kat nem állt módunk­ban írni ezi­dáig. Vise­le­te­in­ket saját pénz­ből varrattuk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro