Kereső

Támogatók

Szar­ka­láb Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Szar­ka­láb Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1995
Tagság 25
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400006 – Cluj-​Napoca — Mun.
Cli­ni­ci­lor (Mikó) U. 18
Jud. Cluj, România
Telefon 0264590096
Fax 0264590096
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.szar​ka​lab​.ro/

995 novem­be­ré­ben a kolozs­vári Apá­czai Csere János Líceum ber­ke­i­ben meg­ala­kult Kolozs­vár máso­dik magyar nép­tánc­együt­tese, a Szar­ka­láb. A kez­det­ben apá­czais és bát­horis diá­kok­ból álló csa­pat, las­san a Kolozs­vá­ron tanuló, Erdély szinte min­den vidé­kéről szár­mazó egye­temi hall­ga­tók együt­te­sévé vált. 1999-​ben nagy átala­ku­lá­son ment át a csa­pat, a jelen­legi együt­tes magja azóta tán­col együtt.

A „Szar­ka­láb” leg­főbb cél­kitű­zé­sei közé tar­to­zik meg­ta­nulni az erdé­lyi tán­co­kat és ere­deti for­má­ban szín­padra vinni őket, nem pedig túl koreo­gra­fálni, tánc­szín­há­zi­a­sí­tani. Ugyan­ak­kor nagy hang­súlyt fek­te­tünk a tán­cok­ta­tásra, az után­pót­lás neve­lé­sére is. Vall­juk, hogy népi hagyo­má­nya­in­kat elsa­já­tí­tani nem öncé­lúan kell, hanem nagyon fon­tos, hogy a meg­fe­lelő fóru­mo­kon, hazai és kül­földi fel­lé­pé­se­ken, fesz­ti­vá­lo­kon meg­mu­tas­suk őket a világ­nak hoz­zá­já­rulva ezál­tal kisebb­ségi kul­tú­ránk meg­is­mer­te­té­sé­hez, tánc– és nép­zene hagyo­má­nya­ink nem­zet­közi ter­jesz­té­sé­hez.

A Hel­tai Gás­pár Könyv­tári Ala­pít­vánnyal közö­sen 1999-​ben szer­vez­tük meg elő­ször a Szent István-​napi Nép­tánc­ta­lál­ko­zót, mely a Kárpát-​medence egyik leg­je­lentő­sebb nem­zet­közi kisebb­ségi fesz­ti­vál­jává nőtte ki magát, sőt mi több nem­zet­közi szin­ten is egyre nagyobb elis­me­rés­nek örvend. A 19 év alatt 23 ország 18 kisebb­sé­gé­nek 193 nép­tánc­együt­te­sét (össze­sen 4936 fő) lát­tuk ven­dé­gül, egyes csa­pa­tok már rend­sze­res részt­vevői ren­dez­vé­nyünk­nek. A Szent István-​napi Nép­tánc­ta­lál­ko­zót Kolozs­vár mel­lett, évente 910 Kolozs, Szi­lágy és Fehér megyei kis-​, és nagy­te­le­pü­lé­sen szer­vez­zük meg, így a megye, a megyék lakos­sága is aktí­van részese lehet a prog­ra­mok­nak.

A Szar­ka­láb Nép­tánc­együt­tes ala­pí­tója a kolozs­vári Apá­czai Csere János Líceum, fenn­tar­tója és működ­tetője a Hel­tai Gás­pár Könyv­tári Ala­pít­vány és a Szar­ka­láb Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let.

Együt­tes­ve­zető: Pil­lich Balázs

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro