Kereső

Támogatók

Szar­ka­láb Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Szar­ka­láb Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1995
Tagság 40
Átlag életkor 21 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400006 – Cluj-​Napoca — Mun.
Cli­ni­ci­lor (Mikó) U. 18
Jud. Cluj, România
Telefon 0264590096
Fax 0264590096
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.szar​ka​lab​.ro/

1995 novem­be­ré­ben a kolozs­vári Apá­czai Csere János Líceum ber­ke­i­ben meg­ala­kult Kolozs­vár máso­dik magyar nép­tánc­együt­tese, a Szar­ka­láb. A kez­det­ben apá­czais és bátho­rys diá­kok­ból álló csa­pat las­san a Klozs­vá­ron tanuló Erdély szinte min­den vidé­kéről szár­mazó egye­temi hall­ga­tók együt­te­sévé vált. 1999-​ben nagy átala­ku­lá­son ment át a csa­pat, a jelen­legi együt­tes magja azóta tán­col együtt. Jelen­leg is, az apá­czais diá­ko­kat leszá­mítva, zömé­ben egye­temi hall­ga­tók képe­zik az együt­test. A Szar­ka­láb nép­tánc­együt­tes jelen­leg 1013 pár­ral dol­go­zik, pró­báit a Hel­tai Gás­pár Könyv­tári Ala­pít­vány tető­te­ré­ben kiala­kí­tott pró­ba­te­rem­ben tartja.

A Szar­ka­láb leg­főbb cél­kitű­zé­sei közé tar­to­zik meg­ta­nulni az erdé­lyi tán­co­kat és ere­deti for­má­ban szín­padra vinni őket, nem pedig túl koreo­gra­fá­lin, tánc­szín­há­zi­a­sí­tani. Ugyan­ak­kor nagy hang­súlyt fek­te­tünk a tán­cok­ta­tásra, az után­pót­lás neve­lé­sére is. Vall­juk, hogy népi hagyo­má­nya­in­kat elsa­já­tí­tani nem öncé­lúan kell, hanem nagyon fon­tos, hogy a meg­fe­lelő fóru­mo­kon, hazai és kül­földi fel­lé­pé­se­ken, fesz­ti­vá­lo­kon meg­mu­tas­suk őket a világ­nak, hoz­zá­já­rulva ezál­tal kisebb­ségi kul­tú­ránk meg­is­mer­te­té­sé­hez, tánc és nép­zene hagyo­má­nya­ink nem­zet­közi terjesztéséhez.…

Tekin­tet­tel arra, hogy a Szar­ka­láb nép­tánc­együt­tes tag­ja­inka zöme Kolozs­vá­ron tanuló más vidé­kekről szár­mazó egye­temi hall­gató, nagy hang­súlyt fek­te­tünk szak­mai fel­ké­szí­té­sükre is, hogy majd haza kerülve is foly­tatni tud­ják tán­cos, tán­cok­tató, nevelő tevé­keny­sé­gü­ket. A Szar­ka­láb nép­tánc­együt­tes ala­pí­tója a kolozs­vári Apá­czai Csere János Líceum, fenn­tar­tója és működ­tetője a Hel­tai Gás­pár Könyv­tári Ala­pít­vány és a Szar­ka­láb Kul­tu­rá­lis Egyesület.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro