Kereső

Támogatók

Roz­ma­ring Nép­tánc­cso­port (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Pus­cas Marossy Roza Pfa
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Alsórákos
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 48
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 507175 – Racos
Str. Dr. Imreh Barna Nr. 44
Jud. Bra­sov, România

A Roz­ma­ring nép­tánc­cso­port már több száz évvel ezelőtt is léte­zett Alsó­rá­ko­son, kisebb nagyobb meg­sza­kí­tá­sok­kal. A Roz­ma­ring 2008-​ban indult újra, Pus­kás Marossy Róza veze­té­sé­vel. Az utóbb évek­ben folyam­to­san bővült az együt­tes, 2008-​tól kezdve min­den évben sike­rült egy után­pót­lás cso­por­tot bein­dí­tani és működ­tetni. Így jelen pil­la­nat­ban a Roz­ma­ring Nép­tánc­együt­tes csak­nem száz tagot szám­lál, négy cso­portba szer­veződve, az ovo­dá­sok­tól a közép­is­ko­lá­so­kig. A Roz­ma­ring nép­tánc­együt­tes tán­cai fel­öle­lik Erdély és a Kárpát­me­dence vala­mennyi nép­rajzi táj­egy­sé­gét. A Roz­ma­ring fel­tett szán­déka nem csak szín­padra vinii a nép­tánc örök­ség gyöngy­sze­me­ket, hanem a tya­nult érté­kek­nek a sze­mé­lyes, min­den­napi élet­ben való megőr­zése is. A nagy töme­get meg­moz­gató együt­tes­nek tehát óri­ási a sze­repe a helyi közös­ség magyar­ság­tu­da­tá­nak megőrzésében.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro