Kereső

Támogatók

Cse­mete Játszócsoport

A jogi kép­vi­selő neve Rozetta Ifjú­sági Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Máré­falvi Művelő­dési Otthon
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 35
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537026 – Satu Mare
Szé­kely U. 427 (Pálfi József)
Jud. Har­g­hita, România

A Cse­mete ját­szó­cso­port tevé­keny­sége főként a nép­táncra való elő­ké­szü­lés. Rend­sze­res pró­bá­i­kat pén­te­ken­ként tart­ják, isko­la­idő­ben. Több ízben lép­tek már szín­padra közön­ség előtt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro