Kereső

Támogatók

Csa­lo­gány Nép­tánc­együt­tes (Kisgyerekek)

A jogi kép­vi­selő neve Bogát­alji Moz­ga­lom Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Csíkrákos
Az ala­pí­tás éve 1998
Tagság 15
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537298 – Racu
Csík­rá­kos 232 Sz.
Jud. Har­g­hita, România

A Csa­lo­gány nép­tánc­együt­tes leg­főbb cél­kitű­zé­sei tar­to­zik a külön­böző szé­kely tán­cok­meg­ta­nu­lása, vala­mint a nép­tánc hagyo­má­nyok megőr­zése, ápo­lása és tovább élte­tése a köz­ség­ben. Az együt­tes rend­sze­res részt­vevője a külön­böző bel­földi fesz­ti­vá­lok­nak, ugyan­ak­kor nem hiány­zik a helyi és megyei szintű hagyo­mányőrző ren­dez­vé­nyekről sem.

Az együt­tes az eltelt 11 év alatt közel 300 gye­re­ket fog­lal­koz­ta­tott. Jelen­leg is három cso­port műkö­dik az együt­te­sen belül. Az együt­test a Bogát­alji Moz­ga­lom Egye­sü­let és Csík­rá­kos Helyi Önkor­mány­zata támogatja.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro