Kereső

Támogatók

Csa­lo­gány Nép­tánc­együt­tes (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Bogát­alji Moz­ga­lom Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkrákos
Az ala­pí­tás éve 1991
Tagság 20
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537298 – Racu
Csík­rá­kos 232 Sz.
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0756623464
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.rakos​.ro/

Csa­lo­gány Nép­tánc­együt­tes 1991-​ban ala­kult a csík­rá­kosi Cse­rei Mihály Álta­lá­nos Iskola diák­ja­i­ból. A kez­det­ben álta­lá­nos isko­lá­so­kat (1114 éve­se­ket) fog­lal­koz­tató tánc­cso­port később a köz­ség közép­is­ko­lás diák­jait is magá­hoz von­zotta, majd a 14 osz­tá­lyo­so­kat is meg­ra­gadta. A Csa­lo­gány Nép­tánc­együt­tes leg­főbb cél­kitű­zé­sei közé tar­to­zik a külön­böző szé­kely tán­cok meg­ta­nu­lása vala­mint a nép­tánc­ha­gyo­má­nyok megőr­zése, ápo­lása és tovább­él­te­tése a köz­ség­ben. Az együt­tes rend­sze­res részt­vevője a külön­böző bel­földi fesz­ti­vá­lok­nak mint pél­dául Ezer Szé­kely Leány Napja, Csűr­dön­gölő Gyer­mek és Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­kozó, Égtá­jak Fesz­ti­vál, hogy csak a jelentő­seb­be­ket említ­sük, tag­jai rend­sze­res részt­vevői a külön­böző erdé­lyi tánc­há­zak­nak is. Az együt­tes szak­mai fel­ké­szí­té­sét Fodor Csaba végzi, a csík­rá­kosi szü­le­tésű, EMKE-​díjjal kitün­te­tett nép­tánc oktató, a Har­gita Nem­zeti Szé­kely Népi Együt­tes egy­kori tagja, aki immár 40 éve oktatja a fel­nö­vekvő gene­rá­ciót. Az együt­test a csík­rá­kosi a Bogát­alji Moz­ga­lom Szer­ve­zet, és Csík­rá­kos Helyi Önkor­mány­zata támo­gatja. Koreo­grá­fiái között első­sor­ban auten­ti­kus szé­kely­földi tán­cok sze­re­pel­nek: fel­csíki, sóvi­déki, udvar­hely­széki, a nagyobb cso­por­tok viszont más táj­egy­sé­gek tán­cait is szí­ve­sen tán­col­ják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro