Kereső

Támogatók

Cika Nép­tánc­együt­tes (Gyerekek)

A jogi kép­vi­selő neve Beth­len Gábor Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Gyergyószárhegy
Az ala­pí­tás éve 1996
Tagság 25
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537135 – Laza­rea
Str. Prin­ci­pala Nr. 696
Jud. Har­g­hita, România

A Cika nét­pánc­cso­port 1996-​ban jött létre és jelen pil­la­nat­ban is műkö­dik. Tevé­keny­sé­gük a Beth­len Gábor Álta­lá­nos Isko­lá­ban vala­mint a Szár­he­gyi Művelő­dési Ház­ban foly­tat­ják. Nevük szár­he­gyi tra­di­ci­o­ná­lis gyö­ke­rek­ből ins­pi­rá­ló­dott: a cika, vagy tor­zsa a szár­he­gyi híres káposzta köze­pét jelenti, de szim­bo­li­kus jelen­tés­tar­ta­lom­mal is bír — kici­ká­zik (kiújul). Az együt­tes a helyi hagyo­má­nyok gya­kor­lása mel­lett aktív részt­vevője a gyer­gyói tánc­ház — moz­ga­lom­nak és folya­ma­to­san nyújt szak­mai segít­sé­get a régi­ó­ban tevé­keny­kedő más cso­por­tok­nak. Már jó ideje a helyi illetve hazai kul­tu­rá­lis tevé­keny­sé­ge­ket is támo­gatja és szervezi.

Jogi kép­vi­se­le­tét a Beth­len Gábor Egye­sü­let látja el. Az együt­tes tag­sága vál­tozó, jelen­leg három cso­port tevé­keny­ke­dik — óvo­dá­sok, isko­lá­sok és felnőt­tek. Az együt­tes anyagi for­rá­sai nagy­részt pályá­za­tok, saját bevé­te­lek, külön­böző más támogatások.

Saját zene­kar­ral rendelkeznek.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro