Kereső

Támogatók

Apró Kökényes

A jogi kép­vi­selő neve Alsó Kis-​Küküllőmenti Magyar Ifjú­ság Szövetsége
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Dicsőszentmárton
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 38
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Tir­na­veni — Oras.
Str. Repub­licii 78
Jud. Mures, România
Telefon 0744573045
Fax 0265446997
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.koke​nyes​.ro/

A dicső­szent­már­toni Köké­nyes Nép­tánc­együt­tes 2005-​ben ala­kult a küküllő­menti gyer­mek­tánc­ház­moz­ga­lom részt­vevőiből. Nevét a Kis-​Küküllő men­tén jel­leg­ze­tes kökény­bok­rok­ról eredezteti.

A köké­nyes Nép­tánc­együt­tes leg­főbb cél­kitű­zé­sei közé tar­to­zik a magyar népi kul­túra átörö­kí­tése, átmen­tése, népi érté­ke­ink ifjú­sá­gunk­kal való meg­is­mer­te­tése, egy minő­ségi és ver­seny­ké­pes nép­tánc­együt­tes kiala­kí­tása és fenn­tar­tása, az Alsó Kis-​Küküllőmente népi érté­ke­i­nek minél szé­le­sebb kör­ben való meg­is­mer­te­tése (tér­ség­ben, megye­ha­tá­ron és ország­ha­tá­ron túl)

Az együt­tes 5 kor­cso­port­ból álló tánc­kara egész estét betöltő műsor­ral képes szín­padra állni, tema­ti­kus folklórmű­so­rok­kal, tánc­szín­házi ele­me­ket tar­tal­mazó koreo­grá­fi­ák­kal, illetve showmű­sor jel­legű produkciókkal.

A Köké­nyes Nép­tánc­együt­tes, az ALKISZ ifjú­sági szer­ve­zet és a Tra­ian Állami Főgim­ná­zium társ­szer­ve­zé­sé­ben min­den szom­ba­ton Ját­szó­há­zat és Gyerm­ke­tánc­há­zat működ­tet Dicső­szent­már­ton­ban. 2007-​től kezdődően min­den év novem­be­ré­ben a Köké­nyes Nép­tánc­együt­tes és Dicső­szent­már­ton házi­gaz­dája a Kiön­tött a Kis-Küküllő.…nemzetközi nép­tánc­ta­lál­ko­zó­nak.

Az együt­tes 2007 óta tel­jes jogú tagja a Romá­niai Magyar Nép­tánc Egyesületnek.

2010 ele­jén az együt­tes az ALKISZ ifjú­sági szer­ve­zet jóvol­tá­ból saját tulaj­donú, kor­szerűen fel­sze­relt edző­ter­met kapott, amely havi rend­sze­res­ség­gel felnőtt tánc­ház­nak is helyet ad.

A Köké­nyes Nép­tánc­együt­tes finan­szí­ro­zása több for­rás­ból való­sul meg. Az okta­tó­kat a tán­co­sok által befi­ze­tett pénz­alap­ból fizeti az együt­tes. Emel­lett léte­zik egy szim­bo­li­kus összegű havi jel­leg­gel fize­tett cso­por­ta­lap. A bevé­te­lek leg­na­gyobb részét az elnyert pályá­zati pén­zek jelen­tik, ame­lyet nagy­ság­ren­di­leg a 2% kam­pány bevé­te­lei követ­nek. Ugyan­csak fon­tos tételt jelen­te­nek a szopon­zo­ri­zá­lá­sok, ado­má­nyok, a tánc­együt­tes külön­böző fel­lé­pési ille­té­kei, az évi rend­sze­res­ség­gel meg­ren­de­zett jóté­kony­sági gálák bevételei.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro