Kereső

Támogatók

Bor­sika Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Ditró
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 40
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Dit­rau
Petőfi Sán­dor U. 82
Jud. Har­g­hita, România

A dit­rói Bor­sika nép­tánc együt­tes 2007-​ben ala­kult 1012 éves gye­re­kek­ből. A fel­ké­szí­tést, okta­tást Rig­má­nyi Kata­lin és Tör­zsök Erzsé­bet — a Har­gita Nem­zeti Szé­kely Népi Együt­tes tán­co­sai vál­lal­ták. Az együt­tes pór­báit heti rend­sze­res­ség­gel , szom­ba­ton­ként tart­ják a dit­rói kul­túr­ott­hon­ban. Több ren­dez­vény fel­lépői vol­tak hatá­ron innen és túl.

Támo­ga­tók: a szülők, a helyi pol­gár­mes­teri hiva­tal, a Köz­bir­to­kos­ság vala­mint a cso­port vezetői Csibi Barta Kata­lin és Csibi Barta András

Cél­juk továbbra is a nép­ha­gyo­má­nyok őrzése és tovább­vi­tele a vidéken.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro