Kereső

Támogatók

Boróka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Boróka Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Eöt­vös József Szak­kö­zép­is­kola — Székelyudvarhely
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 100
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 535600 – Odor­heiu Secu­i­esc — Mun.
Str. Pacii Nr. 13
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266218017

A nép­tánc és nép­zene a tűnt szá­za­dok kin­cses­bá­nyája. Nap­vi­lágra kerül az elte­me­tett pen­ta­tó­nia, a val­lá­sos nép­éne­kek fele­désbe merült hang­rend­szere, a sza­bad rit­mus, az ősrégi de újszerűen ható cif­rá­za­tok ezer­féle vál­to­zata. A nép­tánc­cal és nép­ze­né­vel a har­mó­niát, a szép­sé­get tanít­juk meg fia­tal­ja­ink­nak. Ha ezek a fia­ta­lok előtt kitá­rul egy ajtó, nem fog utána bezá­rulni soha.

Az Eöt­vös József Szak­kö­zép­is­kola BORÓKA Nép­tánc­együt­tese 1997-​től műkö­dik. Az együt­test azzal a cél­lal hoz­tuk létre, hogy diák­ja­ink­kal meg­is­mer­tes­sük nép­tán­ca­ink és nép­ze­né­ink szép­sé­gét, meg­tartó ere­jét. Az erdé­lyi tán­cok ősi gyö­ke­rek­ből táp­lál­koz­nak, vál­to­za­to­sak. A sok­színű­ség­ből, szép­ség­ből, dal­la­ma­ink­ból kívá­nunk íze­lítőt nyúj­tani diák­ja­ink­nak és Önök­nek is. A tán­co­sok diá­kok, sza­bad­ide­jük­ben tán­col­nak.

Tán­cuk­kal mind­annyi­unk örö­mét szol­gál­ják és a leg­job­ba­kat közü­lük már szín­pa­don lát­hat­juk a hiva­tá­sos együt­te­sek­ben.

A népi tánc­nak köze van mind­annyi­unk éle­té­hez, a közös­ség fejlő­dé­sé­hez.

Tán­colni las­san, gyor­san,

Tán­colni fűben, por­ban,

Tán­colni élet­ben, halál­ban

Tán­colni, tán­colni az egész világ­ban.

(Tánc — Bes­se­nyei Sán­dor)

Művé­szeti szak­ta­nács­adó és oktató: Lőrincz Hor­ten­zia

Okta­tók: Hozó Levente, Bara Sza­bolcs, Laczkó Bene­dek Tünde

Az együt­tes vezetője: Kele­men Erzsé­bet

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro