Kereső

Támogatók

Var­gyas Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Művé­szeti Nép­is­kola Sepsiszentgyörgy
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Bor­báth Károly Álta­lá­nos Iskola — Vargyas
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 50
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Virg­his
Sep­si­szent­ki­rály — 83 Sz.
Jud. Covasna, România

Az együt­tes a sep­si­szent­györ­gyi Művé­szeti Nép­is­kola kere­tein belül műkö­dik, Ist­ván Ildikó és Mihály Pál veze­té­sé­vel. Anyagi for­rá­sa­i­kat szülői hoz­zá­já­ru­lá­sok­ból és szpon­zo­rok támo­ga­tá­sá­val pótolják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro