Kereső

Támogatók

Száz­lá­bacs­kák Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Lajtha László Alapítvány
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Sep­si­szent­györgy, Szak­szer­ve­ze­tek Művelő­dési Háza
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 70
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.

Jud. Covasna, România

A Száz­lábú Nép­tánc­együt­tes 2006 novem­be­ré­ben ala­kult azzal a cél­lal, hogy a nagyon fia­tal gene­rá­ci­ó­val meg­is­mer­tes­sék és meg­sze­ret­tes­sék a magyar nép­ze­nét, nép­tán­cot, népi játé­ko­kat. 2010 őszén útjára indult az új gene­rá­ció is, Száz­lá­bacs­kák név alatt. Jelen­leg a két cso­port lét­száma 110 tag. A pró­bá­kat heti két alka­lom­mal tart­juk, külön a két cso­port­nak. 2011 augusz­tu­sá­ban IV. alka­lom­mal volt meg­szer­vezve Boros­pa­ta­kán (Har­gita megye) a tánc­tá­bor. A tábo­rok­ban min­den alka­lom­mal ven­dég okta­tók van­nak meg­hívva. Több itt­honi és kül­földi város­ban lép­tünk színpadra.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro