Kereső

Támogatók

Száz­lábú Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Lajtha László Alapítvány
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Sep­si­szent­györgy, Szak­szer­ve­ze­tek Művelő­dési Háza
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 40
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.

Jud. Covasna, România

A Száz­lábú „moz­ga­lom” 2006-​ban. azzal a cél­lal indult útjára Sep­si­szent­györ­gyön, hogy a nagyon fia­tal gene­rá­ci­ó­val meg­is­mer­tesse és meg­sze­ret­tesse a magyar népi játé­ko­kat, nép­ze­nét, nép­tán­cot.

Hitünk sze­rint a leg­fon­to­sabb az, hogy első­sor­ban jól érez­zük magun­kat a Száz­lábú közös­ség­ben. Az elmúlt tizen­egy évben pró­bá­kon , a tábo­rok­ban és ran­gos fesz­ti­vá­lo­kon vet­tünk részt. Idén elér­tük az évi 33 fel­lé­pést a hazai közön­ség előtt, szór­vány­vi­dé­ken, vala­mint kül­föl­dön, töb­bek között Magyar­or­szá­gon és Por­tu­gá­li­á­ban.

Jelen­leg a tagok lét­száma meg­ha­ladja a két­száz főt, amely három cso­port­ban osz­lik meg: Apró­lá­bak Gyer­mek Nép­tánc­együt­tes, Száz­lá­bacs­kák Gyer­mek Nép­tánc­együt­tes, és a Száz­lábú Ifjú­sági Nép­tánc­együt­tes.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro