Kereső

Támogatók

Száz­lábú Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Lajtha László Alapítvány
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Sep­si­szent­györgy, Szak­szer­ve­ze­tek Művelő­dési Háza
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 40
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.

Jud. Covasna, România

A Száz­fo­nat Nép­tánc­együt­tes az első pró­bá­kat 2008 novem­be­ré­ben tar­totta, első műso­ru­kat 2009. ápri­lis 12-​én, a tekei (Beszterce-​Naszód megye) nép­tánc­ta­lál­kozó alkal­má­val mutat­ták be. 2008-​tól 2013 már­ci­u­sáig a nép­tánc­cso­por­tok tán­cok­ta­tója Veress Kál­mán, a Ván­dor­csizma moz­ga­lom esz­mei szerzője és kivi­te­lezője. A jelen­legi 5 tánc­cso­port­ban óvo­dás, ele­mista és gim­na­zista tanu­lók vala­mint felnőt­tek tán­col­nak Tőkés Lórnd tán­cok­tató és Amb­rus Emese együt­tes­ve­zető irá­nyí­tása alatt. A cso­por­tok eddigi fel­lé­pé­sei között a helyi kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyek melett 12 part­ner­cso­port­nál való rend­sze­res ven­dég­sze­rep­lést (tapasz­ta­lat­cse­rét), Kis-​Küküllő tér­sé­gé­nek és a Maros men­té­nek külön­böző jelentő­sebb ese­mé­nyeit és magyar­or­szági fel­lé­pé­se­ket (Baja, Cell­dö­mölk) említ­he­tünk. A 100 aktív tagot szám­láló cso­port szer­vezője a követ­kező ese­mé­nyek­nek: far­sang­te­me­tés, far­sangi bál, far­sangi tánc­ház, már­cius 15-​i ünnep­ség, Szent györgy Napok, Ván­dor­csizma Nép­tánc­fesz­ti­vál, Kis-​Küküllő Menti Nép­dal­ve­tél­kedő, gye­rek­napi ját­szó­ház és tánc­ház, Iskola Más­képp gyer­mek­tánc­ház, Bözödi Nép­tánc­tá­bor, Már­ton Napi Vigas­sá­gok, kará­cso­nyi bet­le­hemi jászol fel­ál­lí­tása és kán­tá­lás, csa­lád­ba­rát szil­vesz­ter.
További rend­sze­res tevé­keny­sé­geik között sze­re­pel­nek: táncházak-​, kézmű­ves tevékenységek-​, népi ját­szó­ház szer­ve­zése, nép­dal­ének­lés, nép­szo­ká­sok fel­ele­ve­ní­tése, tánc­szín­ház, hang­sze­rok­ta­tás, kirán­dul­so­kon és tánc­tá­bo­ro­kon (Felső­só­falva, Csík­szent­lászló, Vaj­da­szen­ti­ván) való részvétel.

Tán­caik között fel­lel­hetők a Küküllő-​, Nyá­rád– és Maros mente, a Sóvi­dék, a Mező­ség cso­dá­la­tos tán­cai. Eddigi Műso­raik: Né kés­se­tek haran­gok, Vidám lako­dal­mas, Gyere velem a vásárba, Márton-​napi mulat­ságba, Luda­sim, paj­tár­sim, Dobai a nyúj­tó­pa­don, Szé­ke­lyek Hawai­ion, Ludas Matyi, 1914, Viszik a magyar fiú­kat című előadások.

A nép­tánc­cso­por­to­kat működ­tető Száz­fo­nat Szo­cio­kul­tu­rá­lis Egye­sü­let fő tevé­keny­ségi terü­lete a helyi és kör­nyék­beli magyar­ság össze­fo­gása. A hozzá tar­tozó Folk­fo­nat Hagyo­mányőrző Cso­port képezi a ren­dez­vé­nyek szer­vezői csa­pa­tát, rend­sze­re­sen együttmű­kö­dik a város­ban működő szer­ve­ze­tek­kel, egye­sü­le­tek­kel és 3 népi zene­kar­ral, tag­jai közül kerül ki a helyi kul­tu­rá­lis refe­rens és a városi szo­cio­kul­tu­rá­lis komisszió elnöke. Part­ner­ségi kap­cso­la­tot ápol a Maros Művész­együt­tes­sel, vala­mint több mint 15 közeli és távo­labbi nép­tánc­cso­port­tal. A nép­tánc­cso­por­tok okta­tói, irá­nyí­tói vég­zett­sé­gü­ket tekintve taná­rok és lel­ké­szek, akik rend­sze­re­sen részt vesz­nek nép­tán­cos és nép­rajzi szak­mai kép­zé­se­ken, több mint 10 évet vol­tak aktív tán­co­sai külön­böző együt­te­sek­nek (Ördög­tér­gye Nép­tánc­együt­tes, Pipa­csok Nép­tánc­együt­tes), több nép­tánc­cso­por­tot oktat­nak és vezet­nek és az egye­sü­let­ve­zető ren­del­ke­zik nép­rajzi diplomával.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro