Kereső

Támogatók

Rügyecske

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Gödri Ferenc I-​Viii Osz­tá­lyos Iskola
Az ala­pí­tás éve 1975
Tagság 45
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 520038 – Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.
Tanu­lók Sétány 1 Sz.
Jud. Covasna, România
Telefon 0367407421
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A tánc­cso­port az iskola meg­ala­ku­lá­sá­val szinte azo­nos idő­ben for­má­ló­dott. Az első oktató Már­kos Teréz taní­tónő volt, az évek során több tán­cok­tató is tevé­keny­ke­dett az isko­lá­ban. Jelen pil­la­nat­ban a tán­co­so­kat Rápolti Ist­ván oktatja.

Tanu­ló­ink fesz­ti­vá­lo­kon, talál­ko­zó­kon vesz­nek részt. A cso­port műkö­dé­sét a szülői bizott­ság támogatja.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro