Kereső

Támogatók

Mar­ga­réta Tánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Gábor Áron I-​Viii Osz­tá­lyos Iskola — Kökös
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Kökösi Kulturotthon
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 8
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527075 – Chi­chis
Nagy Út 104 Sz.
Jud. Covasna, România

A Mar­ga­réta tánc­cso­port olyan gye­re­kek­ből ver­bu­vá­ló­dott, akik gye­rek­tánc­házba jár­tak. A hagyo­mányőr­zés mel­lett fő célunk a gye­re­kek közös­ségi neve­lése, hal­lás és rit­mus­ér­zék fej­lesz­tése és a kel­le­mes időtöltés.

Léte­zés­ónk három éve alatt fel­lép­tünk kis­kö­zös­sé­gek ünne­pein, de részt vet­tünk a szent­györgy­napi kul­tu­rá­lis prog­ra­mo­kon is.

Cso­por­tunk műkö­dé­sét a szülők támo­gat­ják, pró­bákra az iskola biz­to­sít termet.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro