Kereső

Támogatók

Har­matfű Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Kéz­di­vá­sár­hely Önkor­mány­zata, Vigadó Művelő­dési Ház
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Kézdivásárhely
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 40
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 525400 – Tirgu Secu­i­esc — Oras.
Gábor Áron Tér 21. Sz.
Jud. Covasna, România
Telefon 0267361081
Fax 0267361081
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​vigado​.ro/

A Har­matfű gye­rek nép­tánc­cso­port 2009-​ben ala­kult. A Vigadó Művelő­dési Ház­nak évti­ze­de­ken keresz­tül volt műked­velő nép­tánc­cso­portja, amely 2000-​ben meg­szűnt. Ezt követően kilenc éven át nem volt a város­nak saját nép­tánc­cso­portja, csak az isko­lák szint­jén. A Viga­dó­ban bekö­vet­ke­zett 2008-​as vezetői vál­to­zás követ­kez­té­ben az egyik fő cél­kitű­zés a nép­tánc­cso­port újra­in­dí­tása volt. A tánc­cso­port élére tapasz­talt okta­tót keres­tünk, aki garan­cia arra, hogy kitartó mun­ká­val pár év alatt ütő­ké­pes tánc­cso­por­tot tudunk kine­velni. A tánc­cso­port tag­jai havonta 23 alka­lom­mal talál­koz­nak pró­bá­kon, csü­tör­töki napo­kon, ami­kor okta­tó­juk tudja a pró­bá­kat vál­lalni. A pró­bá­kat a művelő­dési ház kis­ter­mé­ben tart­ják, bér­men­te­sen, mint a Vigadó saját tevé­keny­sége. A két év alatt a tánc­cso­port­nak több fel­lé­pése volt Kéz­di­vá­sár­he­lyen, és más váro­sok­ban is. 2011-​ben a Vigadó szer­ve­zé­sé­ben nép­tánc­tá­bor­ban vet­tek részt, a szülők költ­sé­gén, amit évente sze­ret­nénk meg­is­mé­telni. Fő támo­ga­tónk Kéz­di­vá­sár­hely helyi Taná­csa, Pol­gár­mes­teri Hiva­tala, az okta­tók java­dal­ma­zá­sára, szál­lí­tási költ­sé­gekre, továbbá a gye­re­kek szü­lei. A tánc­cso­port jelen­leg még nem ren­del­ke­zik saját ruha­kész­let­tel. 2011-​től a tánc­cso­port anyagi prob­lé­máit a Vigadó Kul­tu­rá­lis Ala­pít­vá­nyon keresz­tül igyek­szünk meg­ol­dani, pályázva bel– és kül­földi támo­ga­tók­hoz egyaránt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro